Hyppää sisältöön

Länsirannan katualue

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 5.12.2020.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 26.11.2020 nro 4296 koskien Salon Yrittäjien valitusta Turun hallinto-oikeuden 5.9.2019 tekemään päätökseen. Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Turun hallinto-oikeuden 5.9.2019 antamasta päätöksestä nro 19/0231/1 on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Turun hallinto-oikeus on 5.9.2019 antanut päätöksen 19/0231/1 eri valittajien jättämiin valituksiin, jotka oli tehty kaupunginvaltuuston 17.12.2018 tekemästä päätöksestä koskien Länsirannan katualueen asemakaavamuutosta. Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.

Turun hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa käsiteltiin kaupunginhallituksessa 25.3.2019 § 130.

Länsirannan katualueen asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 17.12.2018 § 166.

16.1.2019 korjattu kaupunginosan merkintää koskeva kirjoitusvirhe. Valtuustossa 17.12.2018 §166 hyväksytyssä valmistelutekstissä, päätöksessä ja kaavakartassa lukee, että asemakaavan muutos koskee Hornin (2) kaupunginosaa ja asemakaavan muutoksella muodostuu Hornin (2) kaupunginosa. Kiinteistötunnus on kuitenkin teksteissä oikein. Kaavassa pitäisi lukea, että muutos koskee Armfeltin (3) kaupunginosaa ja asemakaavan muutoksella muodostuu Armfeltin (3) kaupunginosa.

Länsirannan katualue kaavakartta 6.8.2018, tark. 16.1.2019 (pdf) (924,99 Kt)

Länsirannan katualue kaavaselostus 9.11.2017, tark. 16.1.2019 (pdf) (2,80 Mt)

Länsirannan katualue kaavaselostuksen liitteet 6.8.2018, tark. 16.1.2019 (pdf) (8,57 Mt)

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli virallisesti (MRA 27§) nähtävillä 27.9.-29.10.2018 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Asemakaavan muutos koskee Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialuetta (734-3-9908-1), sekä osaa katu- ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Hornin (2) kaupunginosan aukio- ja katualuetta.

Länsirannan katualue kaavaehdotus (pdf) (923,81 Kt)

Laatimisvaihe

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä14.8.-12.9.2017 välisen ajan Halikon virastotalolla.

Länsirannan katualue kaavaluonnos (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava laaditaan kaupungin omasta aloitteesta. Paviljonkiravintolan toteuttaminen alueelle on yksi Salon keskustan kehittämisideakampanjassa syksyllä 2016 esille nousseista ideoista. Kaava-alueena on Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialue (734-3-9908-1), sekä osa katu- ja puistoalueesta.

Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan alueella rajoittuen Hornin kortteliin ja Salonjoen varren puistoalueeseen Länsirannassa. Kaava-alue on kooltaan n. 2599 m2.

Kaupungin tavoitteena on asemakaavan muutoksella yhdistää voimassa olevassa kaavassa oleva yleinen pysäköintialue Länsirannan katualueeseen ja mahdollistaa paviljonkiravintolan rakentaminen alueelle.

Länsirannan katualue osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (860,25 Kt)