Hyppää sisältöön

Rakennusjärjestyksen uusimisen OAS

Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleistä tietoa rakennusjärjestyksestä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 §). Rakennusjärjestyksen tehtävä on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä maankäyttö- ja rakennusasetusta ja kunnan kaavoja täydentävä asiakirja. Rakennusjärjestys täydentää muita säädöksiä ja osoittaa kunnan tavoitteet ja vaatimukset rakentamiselle. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallista rakentamista koskevia seikkoja (MRL 14.3 §).

Rakennusjärjestyksessä voidaan myös osoittaa suunnittelutarvealueeksi alue, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Tällaisia alueita voivat olla esimerkiksi kaava-alueiden lähialueet sekä kyläkeskus- ja tienvarsialueet. Rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan (MRL 16.3 §).

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4 §).

Rakennusjärjestyksen uusimisen tarve ja tavoitteet

Salon kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2010. Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen, koska maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on viime vuosina monilta osin muuttunut. Nykyinen rakennusjärjestys on sen vuoksi osin vanhentunut. Uusi rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Rakennusjärjestyksestä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on selkeyttää lupamenettelyjä pyrkien samalla mahdollisuuksien mukaan joustaviin käytäntöihin.

Prosessin aikana on tarkoitus selvittää myös mahdollisuudet osoittaa alueita, joilla loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen voitaisiin tehdä ilman poikkeamisia.

Koska rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan, myös suunnittelutarvealueet on tarkoitus tarkistaa rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä.

Salossa käyttöön otettu sähköinen asiointi lupien hakemisessa asettaa myös omat vaatimuksensa menettelytavoille, joista voidaan päättää rakennusjärjestyksessä.

Osalliset

Rakennusjärjestyksen laatimisessa osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida rakennusjärjestyksen vaikutusta sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Rakennusjärjestyksen uusimisessa keskeisiä osallisia ovat:

Kunnan asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja kiinteistöjen omistajat
Kunnassa toimivat yritykset, yhdistykset, seurat ja yhteisöt
Kunnan toimielimet ja viranhaltijat
Naapurikunnat
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Liikelaitos Salon Vesi
Maakuntamuseo
Alueella toimivat tietoliikenne-, energia ja vesihuoltoyhteisöt
Kuntaliitto

Työn vaiheet ja osallistuminen

Tiedottaminen

Rakennusjärjestyksen uusimistyön käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelman saatavilla olosta, mahdollisista yleisötilaisuuksista sekä rakennusjärjestyksen luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla. Ilmoitukset julkaistaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä, kaupungin ilmoitustaululla Salon kaupungin internet-sivuilla (www.salo.fi). OAS on nähtävillä koko suunnitteluprosessin ajan.

Käynnistysvaihe

Kaupunki ilmoittaa rakennusjärjestyksen uusimistyön vireilletulosta ja asettaa tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville koko uusimistyön ajaksi. OAS:aa voidaan tarpeen mukaan tarkistaa ja päivittää suunnitteluprosessin aikana. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Luonnosvaihe

Kaupunki laatii luonnoksen uudesta rakennusjärjestyksestä. Luonnoksesta neuvotellaan keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Luonnos asetetaan alustavasti nähtäville ja siitä voi esittää mielipiteensä. Tarvittaessa luonnosvaiheessa pyydetään myös eri tahojen lausuntoja.

Ehdotusvaihe

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi. Ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan julkisesti nähtäville MRA 6 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutuksensa kuntaan nähtävillä olon aikana yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen. Rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Hyväksyminen

Jos oleellisia muutoksia ehdotukseen ei tule, saatetaan rakennusjärjestys hyväksymiskäsittelyyn. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan julkisella kuulutuksella ja hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto viranomaisille. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja julkaistaan. Mahdolliset valitukset hyväksymispäätöksestä osoitetaan hallinto-oikeuteen.

Aikataulu

Tavoitteellinen aikataulu vaiheittain:

Aikataulua on päivitetty 24.9.2020.

 • 9/2017 Valmistelun käynnistäminen
 • 10-11/2017 Lähtötietojen kokoaminen
 • 12/2017 Alustavan luonnoksen valmistuminen
 • 6/2018 Luonnos lautakuntakäsittelyyn
 • 4/2019 Luonnos nähtäville
 • 5/2019 Lausuntojen ja mielipiteiden käsittely
 • 3-8/2020 Ehdotuksen valmistelu
 • 8/2020 Ehdotuksen lautakuntakäsittely
 • 9/2020 Ehdotuksen hallituskäsittely
 • 9-10/2020 Ehdotus nähtävillä
 • 11/2020 Lausuntojen ja muistutusten käsittely
 • 11-12/2020 Lautakunnan esitys hallitukselle ja valtuustolle
 • 12/2020-1/2021 Valtuuston hyväksyntä
 • 1-2/2021 Valitusaika
 • Voimaantulo