Luonto-, vesi- ja viheralueet

Salon luonto ja ympäristö on monipuolista johtuen vaihtelevasta topografiasta ja maisemarakenteesta sekä suotuisasta ilmastosta. Tarjolla on lehtoja, kalliomäkiä, hiekkaisia harjualueita, merenrantaa, saaristoa ja ihmistoiminnan muokkaamaa luontoa kulttuurimaisemassa. Vesistöjen runsaus antaa ympäristölle oman leimansa heijastuen mm. vapaa-ajan asuntojen suurena määränä. Rakennettu ympäristö on vaihtelevan ikäistä, useasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta, jakautuen tiiviisiin taajamiin ja väljään maaseutuun.


Enäjärven lietepäästön vaikutuksia tutkittu

Tammikuussa Suomusjärvellä Enäjärveen laskevasta purosta Arpalahdentien varressa löydettiin kuutioittain WC-jätevesien umpikaivolietettä. Tästä johtuen Salon kaupunki teetti Enäjärvellä sedimentti- ja vesitutkimuksen huhtikuun loppupuolella. Tutkimuksella haluttiin selvittää lietepäästön mahdollisia jälkivaikutuksia järvessä. Lietekippauksen vaikutuksia ei ollut havaittavissa puron suualueen ja järven sedimenteissä eikä järviveden laadussa. Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.