Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Salon kaupungissa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Salon kaupungin rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston 12.4.2010 hyväksymä ja astunut voimaan 1.10.2010.


Rakentamista koskevia määräyksiä

Rakennusjärjestys
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus
Suomen Rakentamismääräyskokoelma

Valmisteilla oleva lainsäädäntö

Kartta suunnittelutarvealueista


Taksa

Rakennusvalvonnan taksa
Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.