Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toiminnasta vastaa kaupungingeodeetti Ari Vainio. Palvelut on jaettu kolmeen eri vastuutiimiin: tonttipalveluihin, kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalveluihin sekä mittauspalveluihin.

Tonttipalvelut

Tonttipalveluihin kuuluvat mm. Salon kaupungin asuin- ja liiketonttien esittely, varauksien ja vuokrauksien hoitaminen, maaomaisuuden hallinta, maanomistusselvitykset, erilaisten kartta-aineistotilausten hoitaminen sekä talous- ja virkistysmetsien hoito ja hallinta. Tonttipalveluiden toiminnasta vastaa tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen.

Kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalvelut

Kiinteistönmuodostuspalveluihin kuuluvat mm. tonttijakoasiat, kiinteistönmuodostus ja -rekisterit Salon keskustan asemakaava-alueella, yksityistieasiat, osoiteasiat, rasite- ym. maahan liittyvät sopimusasiat sekä esim. haltuunotot. Paikkatietopalvelut hoitavat mm. paikkatietojärjestelmän pääkäyttöä ja hallintaa ja ylläpitävät kaupungin omaa opaskarttaa. Edellä kuvatuista palveluista vastaa kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä.

Mittauspalvelut

Mittauspalveluihin kuuluvat esim. rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kunnallistekniikan mittaukset, pohjakartan jatkuva päivittäminen, runkopisteistön mittaukset sekä kaupungin edustus eri maanmittaustoimituksissa. Mittauspalveluiden toiminnasta vastaa mittausinsinööri Marko Laiho.