Hyppää sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Salon kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus on kuvaus siitä, kuinka Salon kaupungin viranomaistoiminnassa, asioiden käsittelyssä ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan.

Löydät asiakirjajulkisuuskuvauksen tämän sivun alalaidasta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus

Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa Salon kaupungin asiakkaita tietopyynnön tekemisessä. Kuvaus auttaa sinua osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot, jotta voimme etsiä, koota ja toimittaa tiedot sinulle mahdollisimman nopeasti ja kattavasti.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä Salon kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta on säädetty laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Tiedon pyytäminen asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla

Asiakkaan oikeudet

Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Salon kaupungin käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista:

  • Sinulla on aina oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta.
  • Sinulla on aina oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta.
  • Voit saada viranomaiselta tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta.
  • Lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Tarkemmat ohjeet

Tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseen löydät  Kaupunginarkiston tietopalvelun ja Kirjaamon sivuilta. Tarvittaessa avustamme sinua haluamiesi tietojen yksilöinnissä, jotta saat juuri haluamasi tiedot.

Vastausaikataulu

Salon kaupunki toimittaa tietopyynnön vastauksen mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua, siitä kun pyyntö on saapunut kaupungille. Jos asiakirjapyyntö on laaja tai pitää sisällään salassapidettäviä tietoja annetaan tieto viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä (JulkL 621/1999, 14 §).

Oikaisupyynnöt

Tarvittaessa voit saattaa tietopyyntösi viranomaisen ratkaistavaksi, esimerkiksi jos et saa pyytämääsi tietoa tai asiakirjaa, mutta mielestäsi olet oikeutettu kyseiseen tietoon. Salon kaupungin hallintosäännössä on määritelty, kuka päättää viranomaisen asiakirjan antamisesta:

50 §: Asiakirjojen antamista koskeva ratkaisuvalta

Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja.
Kaupunginhallituksen ja lautakuntien asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimielimen esittelijä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 4 ja 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

  • Alla olevassa kuvaksessa tiedot on ryhmitelty toimialoittain.
  • Toimialojen alla ovat tietovarannot, eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.

Salon kaupungin asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään edelleen ja päivitetään tarvittaessa.

Tietovarantojen sisällöt

Kunkin tietovarannon kohdalla saat tiedon siitä, kuka vastaa kyseisestä tietokokonaisuudesta ja millaisia tietoaineistoja (esimerkiksi asiakas- tai päätöstietoja) tietovarantoon kuuluu. Tietovarannon tiedoissa kerrotaan myös, millä tietojärjestelmillä tietoja käsitellään ja millaisilla hakutekijöillä tietoa voidaan hakea. Lisäksi kerrotaan tietoaineistojen mahdollisesta saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Missä tarvitaan tietovarannon tietoja?

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietojen avulla voit jo tietopyyntöä esittäessäsi ilmoittaa tarpeelliset tiedot (esimerkiksi tietoaineiston ja hakutekijän, kuten henkilötiedon), joilla haluamasi tiedon löytäminen ja toimittaminen on mahdollisimman helppoa.

Asiakirjajulkisuuskuvaukset toimialoittain