Hyppää sisältöön

Yleissivistävän kansalaistoiminnan, asukas- ja aluetyön yleisavustukset

Hakumenettely

Yleisavustusten hakuaika julistetaan haettavaksi kaupungin yhteisellä kuulutuksella. Avustushakemuslomake vaadittavine liitteineen tulee toimittaa 31.3.2021 klo 12 mennessä. Hakemukset liitteineen toimitetaan:
– sähköpostilla osoitteeseen: avustukset@salo.fi
– postitetaan osoitteeseen: Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo
– tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2, Salo)

 Hakulomake 2021 (doc) (66,00 Kt)

Lue kuulutus

Päätöksenteko

Kaupunginhallitus tekee päätöksen avustusten myöntämisestä.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, jonka hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Kaupunki voi pyytää
täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole
korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa, hylätään.

Yleisavustusten periaatteet ja avustusten myöntämisen yleiset periaatteet

 1. Avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Avustuksen myöntävä toimielin tai viranhaltija voi erityisestä syystä poiketa tästä määräyksestä.
 2. Hakijan kotipaikka on Salo tai hakijan säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.
 3. Hakijana on yhdistys, joka ei voi saada avustusta sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden, nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden, kansainvälisen toiminnan eikä ympäristönsuojelutoiminnan avustusmäärärahoista.
 4. Avustusta myönnetään yhdistykselle yleisavustuksena sen toiminnan tukemiseen.
 5. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä vaikuttavuus kuntalaisiin, avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman sisältö, alueellinen kattavuus ja toiminnan säännöllisyys. Avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa.
 6. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema ja oma varainhankinta. Yleisavustus voi olla korkeintaan 50 % avustuksen kohteena olevan toiminnan talousarvion mukaisista menoista. Avustuksen myöntäjä voi erityisestä syystä poiketa tästä vaatimuksesta. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon harkinnan mukaan yhdistyksen toimenpiteet työllistämisen tukemiseksi tai työttömien aktivoimiseksi.
 7. Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat säännöt, edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hallintopalveluille. Mikäli yhdistyksen sääntömääräinen kokous tekee muutoksia yhdistyksen sääntöihin, yhdistyksen hallitus tai nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi.
 8. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
 9. Avustusta myönnettäessä huomioidaan muut Salon kaupungilta saadut toimintatuet.
 10. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Päättäjä voi tarkentaa käyttötarkoitusta tai toiminnasta voidaan tehdä sopimus yhteistyössä toimijan kanssa.
 11. Myöhästyneenä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida.

Avustusten maksaminen

Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kaupunginhallituksen avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.