Tarkastustoimi

Ulkoinen tarkastus

Salon kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2017-2018 on BDO Audiator Oy, jonka palveluksessa vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. Tilintarkastaja antaa kultakin vuodelta tilintarkastuskertomuksen.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on tarkastuslautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen. Lautakunnan puheenjohtaja on Osmo Friberg ja sihteeri tarkastussihteeri Merja Laine-Laurila.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on kehittää kaupungin sisäisen valvonnan järjestelmiä, varmistaa päätöksien ja toiminnan säädöstenmukaisuus, ehkäistä ja selvittää väärinkäytökset, parantaa johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta sekä edistää tuottavuutta kaupungin organisaatiossa. Tavoitteiden saavuttamiseksi sisäinen tarkastus suorittaa erilaisia tarkastuksia ja laatii selvityksiä.

Sisäisessä tarkastuksessa työskentelevät sisäinen tarkastaja Sari Laakso ja tarkastussihteeri Merja Laine-Laurila.