Omaishoito

Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtää palveluasumisen/laitoshoidon tarvetta. Omaishoidon tuesta laaditaan omaishoitajan ja kaupungin välinen omaishoitolain mukainen omaishoitosopimus. Omaishoidon tuen suuruus määräytyy hoidettavan yli 65 vuotiaan hoidon tarpeen ja hoidon sitovuuden perusteella. Omaishoidon tuen selvittämiseksi omaishoidon palveluohjaaja tekee kotikäynnin. Käynnillä arvioidaan omaishoidettavan palvelun tarve, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut omaishoidon myöntämisedellytykset.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuesta annetussa laissa säädetään tuen myöntämisedellytyksistä, alimpien hoitopalkkioiden määrästä, omaishoidon tukena annettavista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoito- ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta.