Työllistämistuki yrityksille ja yhdistyksille sekä rekrytointipalkkio

Kaupungin myöntämän työllistämistuen ehdot ovat seuraavat :

 • Kaupunki voi myöntää palkkaukseen tukea salolaiselle tai Saloon sijoittuvalle työnantajalle salolaisen pitkäaikaistyöttömän, nuoren alle 30-vuotiaan ilman palkkatyökokemusta olevan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren (alle 25-vuotias tai alle 30-vuotias vastavalmistunut) työllistämiseen.
  Pitkäaikaistyötön tarkoittaa 12 kuukauden työttömyyttä, jonka työssä olo, yrittäjyys tai koulutukseen osallistuminen katkaisee, mutta tarkastelussa voidaan käyttää 14 kuukauden tarkastelujaksoa.

 • Tuen kesto on noin 6-8 kk riippuen työllistettävän työnhakijan työttömyyden kestosta. Mikäli henkilölle on maksettu vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai hän on ollut 24 kk työttömänä viimeisen 28 kk:n aikana, voi kaupunki maksaa tukea työnantajalle enintään noin kahdeksan kuukauden ajalle (työssäoloehdon täyttyminen) vähintään kahdeksan kuukautta kestävässä työsuhteessa.

 • Niiden henkilöiden osalta, joille on maksettu alle 200 päivää työmarkkinatukea, maksetaan tukea enintään kuudelta kuukaudelta.
 • Kaupungin työllistämistuen myöntämisen edellytyksenä on valtion palkkatuen hakeminen. Tietyissä tapauksissa voidaan kuitenkin käyttää harkintaa.

 • Tuki on enintään 600 euroa/kk työllistettävää työntekijää kohden.

 • Voittoa tavoitteleville yrityksille ja yhteisöille myönnettävä kaikki julkinen tuki yhteenlaskettuna saa kuitenkin olla enintään 50 % työsuhteen palkkakustannuksista sivukulut mukaan lukien.
 • Yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettävä tuki voi olla 100 %. Tämä koskee tapauksia, joissa yhdistys työllistää 24 kuukautta työttömänä olleen henkilön osa-aikatyöhön. Yhdistysten työllistämistä tuetaan siten, että työllistämisjakso kestää henkilön työssäoloehtoon vaadittavan noin 8 kk:n ajan.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen todennettuja palkkakustannuksia vastaan niin, että työnantaja hakee sitä kaupungilta oheisella tilityshakemuksella.
 • Tukea voidaan myöntää vain, mikäli työaika on vähintään 18 h/vk.
 • Salon kaupungin työllistämistukea voi hakea takautuvasti maksimissaan 3 kk työsuhteen alkamisesta.
 • Tuen myöntämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa näistä ehdoista vähäisesti poikkeavaa harkintaa, jos se edesauttaa kaupungin tuelle asettamien yleisten periaatteiden toteutumista.

Rekrytointipalkkio:

1800,00 euron kertaluonteinen rekrytointipalkkio voidaan myöntää edellä mainituille työnantajille, mikäli kaupungin työllistämistuella aikaansaatu työsuhde kestää ilman lomautuksia vähintään yhden vuoden.