Hyppää sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu satunnaisotantana ja Salo on mukana tässä otoksessa. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Opetus ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että Salossa kokeiluun osallistuvat päiväkodit ovat
Metsärinteen päiväkoti
Märynummen päiväkoti
Ollikkalan päiväkoti
Palometsän päiväkoti
Päiväkoti Sinilintu
Suomusjärven päiväkoti

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu “pähkinänkuoressa”

Kaksivuotisen esiopetuksen järjestäminen perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Opetus- ja kulttuurinimisteriön päätöksellä kaksivuotista esiopetusta kokeillaan 6 Salon päiväkodissa. Opetus- ja kulttuurinimisteriö on nimennyt kokeilupäiväkodeille verrokkipäiväkodit, joita Salossa ovat muut päiväkodit. Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta koeryhmien lasten taitoihin, ja siksi kokeilussa mukana on myös verrokkiryhmiä.

Koeryhmään valitut vuonna 2016 syntyneet lapset aloittivat kaksivuotisen esiopetuksen elokuussa 2021. Heidän maksuton esiopetus toteutetaan erillisen kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista kuuluu verrokkiryhmään ja heidän esiopetuksensa alkaa normaalikäytännön mukaisesti vasta elokuussa 2022. Salon kaupunki on päättänyt järjestää verokkiryhmään kuuluville lapsille maksutonta viisivuotiaiden varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Arviointikyselyjä ja seurantaa toteutetaan sekä koeryhmien että verrokkiryhmien lapsille.

Vuonna 2017 syntyneiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun piiriin kuuluvien lasten huoltajille on lähetetty maaliskuussa 2022 ohjeet hakeutumisesta kokeiluun.

Vuonna 2016 syntyneiden lasten osalta valtakunnallinen kokeilu päättyy toukokuussa 2023 ja Vuonna 2017 syntyneiden lasten osalta valtakunnallinen kokeilu päättyy toukokuussa 2024. Ensi syksynä kokeilun piiriin ei enää oteta uusia lapsia/ uutta ikäluokkaa, vaan kokeilu jatkuu ainoastaan vuonna 2017 syntyneillä lapsilla.

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallinen opetussuunnitelma

Salon sivistyslautakunta hyväksyi 1.8.2021 voimaan tulleen Salon kaksivuotisen esiopetuskokeilun paikallisen opetussuunnitelman 15.6.2021.

Salon kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma 2021-2024 (pdf) (1,80 Mt)

Salon paikallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmassa painottuvat eheä oppimisen polku, lasten päivän eheys, 5-vuotiaiden huomioiminen toiminnassa sekä syventyminen lasten tuen tarpeiden arviointiin aiemmin ja tarkemmin. Laaja-alaisessa osaamisessa painotetaan lapsen hyvinvoinnin edistämistä, ruokakasvatusta sekä liikunta- ja luontotoimintaa. Oppimisenalueissa painotetaan aiempaa vahvemmin monilukutaidon ja matemaattisen ajattelun kehittymiseen liittyviä opetuksen tavoitteita. Paikallisissa painotuksissa on kerrottu yhteistyökäytännöistä huoltajien, perusopetuksen ja oppilashuollon, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden, alan oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun arviointi ja seuranta

Kokeilu- ja verrokkipäiväkodeissa kasvatus- ja opetushenkilöstö arvioi 5-vuotiaden lasten kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia, sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja hyvinvointia digitaalisesti ViLLE- oppimisalustalla päiväkodin tavallisen toiminnan lomassa.

Arviointi tehdään digitaalisesti Turun yliopiston kehittämälle ViLLE-oppimisalustalle. Arvioinnin toteuttavat opettajat ovat saaneet erillisen koulutuksen arvioinnin tekoon.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Anna Karlsson p.044 778 7840

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta