Skip to content

Den grundläggande utbildningen

Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd för hela åldersklassen (7–17 år). Den grundläggande utbildningen är gratis och ger alla samma behörighet för fortsatta studier. Den grundläggande utbildningen ger eleverna möjlighet att skapa en bred allmänbildande grund. De skyldigheter som styr ordnandet av den grundläggande utbildningen grundar sig på lagen och förordningen om grundläggande utbildning och på grunderna för läroplanen.

Inom den grundläggande utbildningen iakttas en inlärningsuppfattning som innebär att eleven är en aktiv aktör. Inlärningen sker i växelverkan med andra elever, lärare och andra vuxna samt i samarbete med olika gemenskaper och inlärningsmiljöer. Målet är att eleven ska uppnå en bredbasig kompetens, dvs. ta till sig en helhet av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja.

Det finns 29 skolenheter i Salo. För närvarande har den grundläggande utbildningen ca 5000 elever.

Aktuellt