Skip to content

Egen beredskap

Med egen beredskap avses förebyggande av olyckor, skydd av människor, egendom och miljön i farliga situationer samt beredskap för sådana räddningsåtgärder som man kan vidta på egen hand. Genom egen beredskap strävar man efter att förebygga olyckor till exempel i hemmet, bränder och vatten- eller stormskador, identifiera risker samt handla rätt i olyckor i vardagen. Egen beredskap är vardagskompetens.

Hemförråd

I hemmen ska man vara beredd på att klara sig självständigt åtminstone tre dygn om en störningssituation inträffar. Det skulle vara bra om man hemma har mat och mediciner för minst tre dygn. Det är också viktigt att känna till grunderna för beredskap, det vill säga till exempel var man får rätt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en bostad som blir kallare.

Mer information om egen beredskap finns på myndigheternas och organisationernas gemensamma beredskapssidor.

Förebyggande av olyckor

Varje människa har själv det primära ansvaret för att förebygga eldsvådor och andra olyckor samt för sin egen och miljöns säkerhet. På webbplatsen Olycksfall i hemmet, som koordineras av Finlands Röda Kors, finns omfattande anvisningar om hur man förebygger olycksfall i hemmet och på fritiden.

Handla rätt vid en olycka

I en olyckssituation är var och en enligt lagen skyldig att stanna på olycksplatsen, vidta räddningsåtgärder enligt egen förmåga och göra en nödanmälan. Hjälp alltid om du kan; släck en brand som uppstått, ge första hjälpen, varna, vägled, ring nödnumret 112 och gör en nödanmälan.

Om du hamnar i en nödsituation på sjön, ring nödnumret 112 eller sjöräddningens riksomfattande larmnummer 0294 1000.

I nödsituationer som gäller djur ska du ringa nödnumret om den allmänna säkerheten äventyras avsevärt eller när myndigheternas specialutrustning eller expertis behövs för uppdraget. I övriga fall ska du kontakta till exempel en veterinär, djurskyddsförening eller räddningsverkets servicenummer.