Skip to content

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Salo. Fullmäktige fattar de viktigaste ekonomiska besluten och de beslut som hänger samman med stadsförvaltningen. Fullmäktige kan delegera beslutanderätt till andra organ, såsom stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna, och till tjänsteinnehavare.

Fullmäktige väljer ledamöter i stadens organ och innehavare av de viktigaste tjänsterna.
Sidorna om förvaltning och ekonomi innehåller information om stadsförvaltningen, till exempel stadsbudgeten och årsredovisningen.
Stadsfullmäktige har 51 ledamöter som väljs genom kommunalval vart fjärde år. Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Salo. Fullmäktige fattar beslut om stadens viktigaste ekonomiska frågor, bl.a. stadens budget, inkomstskattesatsen och anslagen för de olika förvaltningsgrenarna.

Ledamöter (på finska)

Föredragningslistor och protokoll (på finska)