Skip to content

Stadens beredskap

Kommunen ska sköta sina kritiska uppgifter och trygga invånarnas välfärd trots externa eller interna störningar, hot och risker. Salo stad säkerställer sin verksamhet genom kontinuitetshantering och andra åtgärder som syftar till att förebygga eller hantera störningar, såsom kontinuerligt myndighetssamarbete och regelbundna övningar.

Med kontinuitetshantering avses en verksamhetsmodell med vilken organisationen bygger upp beredskapen och förmågan att sköta de viktigaste uppgifterna i alla situationer. Stadens beredskap ligger på stadsdirektörens ansvar och stadens säkerhetsgrupp ansvarar för den praktiska styrningen av verksamheten.

Ledningsgruppen för störningssituationer

Ledningsgruppen för störningssituationer består av stadsdirektörens ledningsgrupp, som utöver stadsdirektören består av förvaltningsdirektören, personaldirektören, stadsutvecklingsdirektören, direktören för bildningstjänsterna, direktören för social- och hälsovårdstjänsterna, ekonomidirektören och kommunikationschefen. Gruppen kan kompletteras med experter från olika sektorer och representanter för myndigheterna.

Kommunikation i störningssituationer

I störningssituationer använder staden i sin kommunikation alla möjliga kommunikationskanaler, det vill säga stadens webbtjänster, sociala medier, mediemeddelanden, avgiftsbelagda annonser och, om störningssituationen drar ut på tiden, även tryckta publikationer. I störningssituationer fungerar också stadens serviceställen som kommunikationskanaler.

Staden kan inte själv besluta att publicera varningsmeddelanden, utan beslutet fattas av en myndighet, såsom räddningsverket eller polisen. Varningsmeddelanden publiceras inte bara i massmedierna utan också till exempel i 112-applikationen som kan laddas ner i mobiltelefonen.

Störningar i vattendistributionen

I störningssituationer där vattnet i vattenledningarna inte kan användas eller tillgången är förhindrad till exempel på grund av omfattande elavbrott delas vatten ut till kommuninvånarna med tankbilar på platser som meddelas separat. För att kunna hämta vatten är det bra att ha ett tillräckligt stort vattenkärl med lock hemma.