Skip to content

Säkerhet

Säkerhet i bred bemärkelse är en grundläggande rättighet för människan och allas gemensamma sak, som olika myndigheter, samfund, näringslivet och medborgarna kan påverka genom sin egen verksamhet.

Den övergripande säkerheten är en samarbetsmodell för den finländska beredskapen, där vitala funktioner i samhället sköts i samarbete mellan myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare.

Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna i omfattande frågor som gäller den övergripande säkerheten. Kommittén följer utvecklingen av Finlands säkerhetsmiljö och samhälle samt samordnar den föregripande beredskapen i anslutning till den övergripande säkerheten.

Inre säkerhet innebär att människor i Finland kan åtnjuta de rättigheter och friheter som samhället erbjuder utan rädsla eller otrygghet på grund av brottslighet, störningar, olyckor och andra tråkiga nationella eller internationella fenomen.

Strategin för den inre säkerheten är en färdplan med hjälp av vilken Finland i enlighet med regeringsprogrammets vision ska bli världens tryggaste land. Statsrådet godkände strategin den 5 oktober 2017.

I ett digitaliserat samhälle är cybersäkerhet en allt viktigare del av upplevelsen av säkerhet och säkerheten som helhet och informationssäkerhetskompetens en allt viktigare medborgarfärdighet.

Cybersäkerhetscentret utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas funktionssäkerhet och säkerhet samt producerar en lägesbild av informationssäkerheten.

Salo stad har i anslutning till den allmänna säkerheten utarbetat sektorspecifika säkerhetsplaner och stadens cybersäkerhetsprogram är under beredning.