Skip to content

Beslutsfattande

Salo stads högsta beslutanderätt utövas av fullmäktige med 51 ledamöter. Saloborna väljer fullmäktige vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut om ärenden som gäller Salo samt ansvarar för stadens ekonomi och verksamhet.

Stadsfullmäktige utser en stadsstyrelse, som ansvarar för den praktiska hanteringen av kommunens förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Den bevakar stadens intressen och representerar staden.

Anna-Kristiina Korhonen är Salos stadsdirektör. Han lyder under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning och ekonomi.

I Salo finns också många nämnder och direktioner. De övervakar och styr verksamheten inom sitt uppgiftsområde. Ungdomsfrågor drivs i Salo av ungdomsfullmäktige och ärenden som berör personer med funktionsnedsättning av rådet för personer med funktionsnedsättning.