Skip to content

Nämnder

En del av stadens beslutanderätt har delegerats till nämnder och direktioner. Dessa styr och utvecklar verksamheten vid stadens avdelningar och enheter. Fullmäktige utser ledamöterna till nämnderna och direktionerna.

Varje nämnd och kommitté har en företrädare för stadsstyrelsen. Han eller hon har rätt att delta i sammanträdena och i diskussionerna men inte i beslutsfattandet. Med vissa undantag kan ett beslut som fattats av en nämnd tas upp på stadsstyrelsens föredragningslista.

Nämnder (på finska)