Skip to content

Organisation

Kommunens organisation består av två nivåer: en förtroendevald organisation och en personalorganisation.

Den förtroendevalda organisationen utövar politisk beslutanderätt. Till den förtroendevalda organisationen hör stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna. Ärenden som gäller stadens verksamhet behandlas också i kommittéer och arbetsgrupper, till exempel invandrarrådet, ungdomsfullmäktige, den romska arbetsgruppen, jämställdhetskommittén, delegationen för organisationer för personer med funktionsnedsättning, rådet för personer med funktionsnedsättning, äldrerådet och veterandelegationen. Stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten.

Personalorganisationen ansvarar för beredningen av ärenden och verkställandet av beslut samt för den praktiska operativa verksamheten. Tjänsteinnehavarna har också självständig beslutanderätt enligt vad som bestäms i förvaltningsstadgan. Personalorganisationen leds av stadsdirektören.

Salo stads nya personalorganisation inledde sin verksamhet den 1 april 2020. Personalorganisationen är indelad i sex sektorer: stadsutvecklingstjänster, byggnads- och miljötjänster, bildningstjänster, social- och hälsovårdstjänster och förvaltningstjänster som hör till koncerntjänsterna samt ekonomi- och personaltjänster. Till organisationen hör dessutom revisionsväsendet som är direkt underställt stadsdirektören samt affärsverket Salon Vesi som är underställt stadsstyrelsen.

Salo-koncernen består av samkommuner, intresse- och dotterbolag.