Skip to content

Skrotfordon

Förflyttning av fordon

Salo stad ser till att övergivna fordon som stör underhållet flyttas från trafikområdena och på begäran även från privata områden på motiverad begäran av områdets innehavare.

Skrotfordon

Staden sköter flyttningen av skrotfordon inom sitt område. Om ett skrotfordon är ett sådant skrot som avses i lagen, till exempel ett allvarligt kollisionsskadat, bränt eller ett övergivet fordon som länge funnits i terrängen, och skrotfordonets innehavare har försummat sin skyldighet att föra fordonet till en ändamålsenlig mottagningsplats, ger staden fordonets ägare eller innehavare en uppmaning att flytta skrotfordonet inom sju dagar. Därefter flyttar staden skrotfordonet direkt för skrotning.

Övergivna fordon

Staden sköter flyttningen inom sitt område också om det är uppenbart att ett annat fordon än ett skrotfordon har övergivits eller inte är i faktisk användning. Staden meddelar den sista ägaren eller innehavaren som antecknats i registret om att fordonet flyttas. Om ägaren inte är känd, delges de fordon som flyttats till upplaget genom kungörelse. Kungörelserna finns på anslagstavlan.

Fordonen kan hämtas genom att flyttnings- och förvaringskostnaderna betalas under tjänstetid inom en (1) månad från kungörelsedagen, därefter överförs äganderätten till icke avhämtade fordon till Salo stad.

Förflyttning från ett privat område

Staden flyttar också fordon, övergivna fordon eller skrotfordon som felaktigt parkerats på privata områden på motiverad begäran av innehavaren av det privata området.

Begäran om förflyttning av fordon görs genom att man fyller i blanketten Begäran om förflyttning av fordon från privat område (102,18 Kt) och skicka den per post till adressen Salo stads registratorskontor, PB 77, 24101 Salo eller per e-post till adressen kirjaamo​@​salo.​fi​.

Ägaren till ett privat område är skyldig att på begäran ersätta flyttningskostnaderna för ett flyttat fordon, om de inte kan indrivas hos fordonets ägare.