Skip to content

Tomter, markområden och adresser

Markanvändningstjänster

Raimo Inkinen, direktör för markanvändningstjänster, ansvarar för markanvändningstjänsternas verksamhet. Tjänsterna är indelade i fem olika ansvarsteam: tomtservice, fastighetsbildning, geodatatjänster samt detalj- och generalplanläggning. Mer information om dessa finns på stadsplaneringens egna sidor.

Tomtservice

Till tomtservicen hör bland annat presentation av Salo stads bostads- och affärstomter, skötsel av reserveringar och arrenden, förvaltning av markegendom, utredningar om markägande, skötsel av olika beställningar av kartmaterial samt skötsel och förvaltning av ekonomi- och rekreationsskogar. Tomtserviceingenjör Mikko Aaltonen ansvarar för tomtservicens verksamhet.

Fastighetsbildning

Till fastighetsbildningstjänsterna hör bland annat tomtindelningsärenden, fastighetsbildning och -register på detaljplaneområdet för Salo centrum och Halikko (med undantag av Vaskio och Vartsala) samt på detaljplaneområdet för Bjärnå centrum, ärenden som gäller enskilda vägar, adressärenden samt servituts- och andra avtalsärenden som gäller marken. Fastighetsingenjör Hanna Heikkilä ansvarar för de tjänster som beskrivs ovan.

Geodatatjänster

Till geodatatjänsterna hör till exempel mätningar som krävs för bygglov, kommunaltekniska mätningar, kontinuerlig uppdatering av baskartan, mätningar av stompunkter samt stadens representation vid olika lantmäteriförrättningar och till exempel besittningstagande. Geodatatjänsterna sköter bland annat huvudanvändningen och förvaltningen av geodatasystemet och upprätthåller stadens egen turistkarta. Geodatachef Marko Laiho ansvarar för geodatatjänsternas verksamhet.