Skip to content

Trafiksäkerhet

Salos trafiksäkerhetsplan blev klar i mars 2021. I planen presenteras nuläget för trafiksäkerheten i Salo och målen för arbetet, som enligt förslaget ska genomföras i enlighet med ett separat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet i anslutning till planen omfattar utveckling av trafiksystemet samt strukturella lösningar för gatunätet, liksom även utbildningar, evenemang och kampanjer med anknytning till trafiksäkerhet, ett starkt tväradministrativt trafiksäkerhetsarbete samt effektiv information.

Det egentliga målet med arbetet är att minska antalet personer som omkommer och skadas allvarligt i trafiken med 50 procent före 2030. Ett allmänt och ständigt mål är att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Åtgärden som främjar trafiksäkerheten i gatuområden

Lösningar som främjar trafiksäkerheten behandlas och genomförs inom stadens samhällstekniska tjänster. Lösningar som förbättrar säkerheten kan vara till exempel:

  • Justering av hastighetsbegränsningarna
  • Leder för fotgångare och cyklister
  • Vägmärken
  • Farthinder, till exempel fartguppar och avsmalningar av körbanan
  • Trafiköar mellan övergångsställen
  • Förbättrad belysning
  • Förbättrade siktområden
  • Mätningar av trafiken

Genomförande av fartguppar

Fartguppar, upphöjda övergångsställen eller anslutningar genomförs enligt poängsättningskriterierna för fartsänkningsåtgärder. Vid poängsättningen beaktas alla faktorer som påverkar trafikmiljön. Sådana är till exempel uppmätta körhastigheter och trafikmängder, skoltrafik över gatan, lekparker och daghem i närheten, siktförhållanden, kollektivtrafikens turer samt gatans strukturella karaktär. Tekniska nämnden godkände poängsättningskriterierna den 15 september 2009 (§ 184) och fastställde åtgärdsgränsen till 34 poäng.

Du kan lägga fram förslag på farthinder på gatan per e-post till tiia.turunen@salo.fi. Efter att ett initiativ inkommit utför de samhällstekniska tjänster mätningar av trafikmängder och körhastigheter på gatan, terrängsyn och fastställer därefter poäng enligt kriterierna. Om poängantalet är mindre än 34 poäng vidtas inga åtgärder för att sänka farten. Om poängsättningskriterierna uppfylls kan planeringen av fartsänkningsåtgärder inledas och objektet läggas till i byggprogrammet.

Mobil hastighetstavla

Salo stad har en flyttbar hastighetstavla som kan användas enligt initiativ och behov på sådana platser där körhastigheterna upplevs som oskäligt höga. Platser där hastigheterna behöver mätas kan föreslås för Salo samhällstekniska tjänster per e-post till adressen tiia.turunen@salo.fi