Hyppää sisältöön

Liikenneturvallisuus

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui maaliskuussa 2021. Suunnitelmassa on esitetty Salon liikenneturvallisuuden nykytila ja työn tavoitteet, jotka on esitetty toteutettavaksi erillisen toimenpideohjelman mukaisesti. Suunnitelmaan liittyvä toimenpideohjelma koostuu liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä katuverkon rakenteellisista ratkaisuista, kuin myös liikenneturvallisuuden koulutuksista, tapahtumista ja kampanjoista, vahvasta poikkihallinnollisesta liikenneturvallisuustyöstä sekä tehokkaasta tiedottamisesta.

Työn varsinaisena tavoitteena on vähentää liikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrää 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Yleisenä ja jatkuvana tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikenneturvallisuutta edistävät toimenpiteet katualueilla

Liikenneturvallisuutta edistäviä ratkaisuja käsitellään ja toteutetaan kaupungin yhdyskuntateknisissä palveluissa. Turvallisuutta parantavia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi:

  • Nopeusrajoitusten tarkastelut
  • Jalankulku- ja pyöräilyväylät
  • Liikennemerkit
  • Ajohidasteet, kuten hidastetöyssyt ja kavennukset
  • Suojatiesaarekkeet
  • Valaistuksen parantaminen
  • Näkemäalueiden parantaminen
  • Liikenteen mittaukset

Hidastetöyssyjen toteuttaminen

Hidastetöyssyjä, korotettuja suojateitä tai liittymiä toteutetaan hidastustoimenpiteiden pisteytyskriteerien mukaisesti. Pisteytyksessä otetaan huomioon kaikki liikenneympäristöön vaikuttavat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi mitatut ajonopeudet ja liikennemäärät, koululaisliikenne kadun yli, lähellä olevat leikkipuistot ja päiväkodit, näkemäolosuhteet, joukkoliikenteen vuorot sekä kadun rakenteellinen luonne. Tekninen lautakunta on hyväksynyt pisteytyskriteeristön 15.9.2009 §184 ja vahvistanut toimenpiderajaksi 34 pistettä.

Hidasteita kadulle voi ehdottaa sähköpostitse osoitteeseen laura.haonpera@salo.fi. Aloitteen saapumisen jälkeen yhdyskuntatekniset palvelut suorittaa kadulla liikennemäärien ja ajonopeuksien mittaukset, tekee maastokatselmuksen ja toteuttaa näiden jälkeen kriteerien mukaisen pisteytyksen. Mikäli pistemääräksi muodostuu alle 34 pistettä, ei hidastetoimenpiteitä toteuteta. Mikäli pisteytyskriteerit täyttyvät, voidaan hidastetoimenpiteiden suunnittelu käynnistää ja lisätä kohde rakentamisohjelmaan.

Esimerkki hidastepisteytyksestä (PDF) (526,13 Kt)

Siirrettävä nopeusnäyttötaulu

Salon kaupungilla on käytössä yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu, jota voidaan käyttää aloitteiden ja tarpeiden mukaan sellaisiin paikkoihin, joissa ajonopeudet koetaan kohtuuttoman suuriksi. Tarpeellisia nopeusmittauspaikkoja voi ehdottaa Salon yhdyskuntateknisille palveluille sähköpostitse osoitteeseen laura.haonpera@salo.fi