Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Tietosuoja tarkoittaa yksityisyyden suojaa henkilötietojen käsittelyssä. Yksityiselämän suoja on jokaisen perusoikeus, josta säädetään perustuslaissa. Henkilötietojen käsittelyä sääntelee keskeisenä yleisnormina EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, jota täydentää ja täsmentää tietosuojalaki (1050/2019) kansallisena yleislakina. Näiden lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sisältyy lukuisiin muihin lakeihin.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joista luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai jotka voidaan yhdistää suoraan tai epäsuorasti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Tietosuojasääntelyn keskeisenä lähtökohtana on, että jokaisella on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota omien henkilötietojensa käsittelystä ja vaikuttaa niiden käsittelyyn. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on vastata digitalisaation myötä lisääntyvän henkilötietojen käsittelyn haasteisiin, lisätä käsittelyn läpinäkyvyyttä, vahvistaa luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia kontrolloida omien tietojensa käsittelyä sekä yhdenmukaistaa tietosuojasääntelyä EU:n alueella.
Sitä tahoa, joka vastaa henkilötietojen käsittelystä ja joka määrittelee sen tarkoitukset ja keinot, kutsutaan tietosuojalainsäädännössä rekisterinpitäjäksi. Henkilöä, jota tiedot kuvaavat, kutsutaan rekisteröidyksi.

Lisätietoja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä oikeuksistasi Salon kaupungin palveluissa saat tietosuojavastaavalta:

Tietosuojavastaava
Salon kaupunki
PL 77 / Tehdaskatu 2
24101 Salo
02 778 2031
tietosuojavastaava@salo.fi

Tietosuoja Salon kaupungilla