Hyppää sisältöön

Salo-konserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan eli emoyhtiön sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla on määräämisvalta yksin tai yhdessä muiden yhteisöjen kanssa.

Salon kaupunki muodostaa konsernin yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen kanssa. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Salon kaupungilla on yli 50 prosenttia äänivallasta. Salon kaupungin konserniin kuuluu yksitoista tytäryhtiötä.

Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa Salon kaupungilla on 20-50 prosenttia äänivallasta.

Konserniyhtiöt (249,36 Kt)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, jossa on määritelty kaupungin toiminnan kannalta strategiset yhteisöt. Konserniohjeen tarkoituksena on parantaa kaupungin omistuksessa olevien yhteisöjen kannattavuutta ja kilpailukykyä, niiden välistä tiedonkulkua ja omistajaohjausta, karsia toimintojen päällekkäisyyttä ja lisätä toimintojen tehokkuutta sekä riskienhallintaa ja näin edistää konsernin kokonaisetua.

Konserniohje 1.8.2022 alkaen (pdf) (334,01 Kt)

Kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupunkikonsernia. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii konsernijaosto. Konsernijaosto seuraa ja arvioi yhteisöjen tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Konsernijaosto antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa. Lisäksi konsernijaosto määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon sekä huolehtii elinkeinopolitiikan ennakkolinjauksista ja ohjauksesta. Konsernijohtoon kuuluvien viranomaisten tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.