Hyppää sisältöön

Tarkastustoimi

Ulkoinen tarkastus

Salon kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2023-2024 on TALVEA Julkishallinnonpalvelut Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Jukka Vuorio. Tilintarkastaja antaa kultakin vuodelta tilintarkastuskertomuksen.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on tarkastuslautakunta. Lautakunnan tehtävänä on arvioida kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen. Lautakunnan puheenjohtaja on Janne Väistö ja sihteeri tarkastusasiantuntijaTeija Smolander.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteita ovat:

  • kehittää kaupungin sisäisen valvonnan järjestelmiä
  • varmistaa päätöksien ja toiminnan säädöstenmukaisuus
  • ehkäistä ja selvittää väärinkäytökset
  • parantaa johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta
  • edistää tuottavuutta kaupungin organisaatiossa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi sisäinen tarkastus suorittaa erilaisia tarkastuksia ja laatii selvityksiä.

Sisäisessä tarkastuksessa työskentelevät sisäinen tarkastaja Sari Laakso ja tarkastusasiantuntija Teija Smolander.

Sidonnaisuusilmoitukset

Salon kaupungin sidonnaisuusilmoitukset löytyvät sidonnaisuusrekisteristä.

Siirry sidonnaisuusrekisteriin

Uuden kuntalain (410/2015) 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista ja täydennyksistä sidonnaisuusilmoituksissa. Tarkastuslautakunta käsittelee tehdyt muutosilmoitukset ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.