Hyppää sisältöön

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Kuntaliitto on vuonna 2011 antanut suosituksen ennakkovaikutusten käyttöönottoon Suomen kunnissa.

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden tietoisuutta päätöksenteon vaikutuksista ja käynnistää arvokeskustelun halutuista vaikutuksista. Läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät, että päätösten vaikutuksia arvioidaan ja tarvittaessa tuodaan esiin myös vaihtoehtoja päätöksenteolle. Vähin vaatimus on, että päätösesityksen vaikutukset arvioidaan, jos vaihtoehtoisia päätösesityksiä ei ole mahdollista tehdä.

Kun päätösesitysten vaikutuksia arvioidaan ennalta, päättäjien tulee tarkastella erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä otetaan huomioon, niiden vaikutukset kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon, henkilöstöön ja talouteen. Parhaimmillaan ennakkovaikutusten arviointi on luonteva osa kunkin päätöspykälän valmistelua, eikä prosessista muodostu liian monimutkaista ja raskasta. Päätösesitysten vaikutusta arvioidaan sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä päätöksestä riippuen. Vaikutuksia arvioidaan esimerkiksi budjettivuoden, valtuustokauden tai valtuustokauden ylittävällä aikajänteellä.

Hyvin toimiva ennakkoarviointiprosessi ottaa huomioon myös kuntalaisten osallisuuden ja turvaa heidän kuulemisensa merkittävissä päätöksissä. Kuntalaisten ja kunnassa toimivien yhteisöjen osallisuuden lisääminen on yksi ”Avaimet kaikkiin oviin” -kaupunkistrategian keskeisiä kysymyksiä.

Ennakkoarvioinnin tarkoituksena on valmisteluvaiheessa huomioida ja arvioida eri väestöryhmiin kohdistuvia hyvinvointivaikutuksia ja tarjota päättäjille vaihtoehtoja sekä keinoja valmistelijan työn jäsentämiselle. Arviointi nostaa esille esitysten kuntalaisiin kohdistuvia vaikutuksia, nostaa keskusteluun seikkoja eri tarkastelukulmista ja mahdollistaa yhteistyön valmisteluvaiheessa. Vaikutusten ennakkoarvioinnin tarve päätetään valmistelun alkaessa, ja arviointi kulkee mukana läpi valmisteluprosessin.

Osana arviointia huolehditaan sidosryhmien osallisuudesta. Sidosryhmien osallisuutta lisäämällä voidaan saada ajankohtaista tietoa sekä ns. hiljaista tietoa, jota ei muulla tavoin välity tietolähteiden kautta viranhaltijoille ja päättäjille. Tällä tavalla vahvistetaan kuntalaisten osallistumista ja mahdollistetaan monipuolinen tiedonsaanti valmisteluun hyvissä ajoin.

Vaikutusten ennakkoarviointi tulee tehdä erityisen huolellisesti silloin, kun valmistellaan merkittäviä väestöön kohdistuvia suunnitelmia ja päätösesityksiä. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti terveys- ja hyvinvointieroihin, lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin, sukupuoleen, kieleen tai yhdenvertaisuuteen ja elinvoimaan kohdistuvat vaikutukset.

Ennakkovaikutusten arvioinnit Salon kaupungissa (pdf) (812,60 Kt)

Salon kaupungin ohjeistus lapsivaikutusten arviointien tekemiseen (pdf) (247,68 Kt)

Ennakkovaikutusten arviointien kehittäminen ja ohjeistus hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 24.4.2023 § 126.