Hyppää sisältöön

Jätevesi

Ympäristönsuojelu alkaa jätevesien puhdistamisesta

Jätevedenpuhdistamot ovat merkittäviä ympäristön ja vesiluonnon suojelijoita, sillä ilman puhdistamoita jätevedet päätyisivät sellaisenaan ympäristöön. Tehokkaiden puhdistusprosessien ansiosta puhdistamoilta vesistöihin päätyvä ravinnekuormitus on vähäinen ja Suomen vesistöjen tila onkin parantunut jätevesien puhdistuksen tehostumisen myötä.

Yhdyskuntajätevesien puhdistuksesta säädetään laissa ja asetuksissa. Jätevedenpuhdistamoiden puhdistusvaatimukset on määritelty puhdistamokohtaisesti ympäristöluvissa. Puhdistamoiden toimintaa, puhdistustuloksia ja purkuvesistön tilaa tarkkaillaan säännöllisesti ja tiedot raportoidaan viranomaisille. Kaikilla Salon jätevedenpuhdistamoilla on voimassa olevat ympäristöluvat ja tarkkailuohjelmat.

Salon keskusjätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2023 (pdf) (2,76 Mt)

Perniön kirkonkylän jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2023 (pdf) (1,65 Mt)

Särkisalon Förbyn jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2023 (pdf) (787,20 Kt)

Kiskon Toijan jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2023 (pdf) (2,36 Mt)

Merimaisema Särkisalosta

Salon viemärilaitos ja jätevesien käsittely

Viemärilaitos muodostuu viemäriverkostosta, jätevettä eteenpäin siirtävistä pumppaamoista ja verkoston päässä olevista jätevedenpuhdistamoista.
Salossa on neljä erillistä viemäröintialuetta, joilla on omat jätevedenpuhdistamot. Salon keskusjätevedenpuhdistamon lisäksi aluepuhdistamot sijaitsevat Kiskon Toijassa, Perniössä ja Särkisalon Förbyssä. Koko Salon alueella on jätevesiviemäriä yhteensä noin 550 kilometriä ja sadevesiviemäriä 195 kilometriä. Jätevesipumppaamoita on 159 kappaletta.

Yli 90 % Salon viemäriverkoston piirissä olevien kiinteistöjen jätevesistä käsitellään Salon keskusjätevedenpuhdistamolla Satamakadulla. Keskusjätevedenpuhdistamolla on käytössä biologis-kemiallinen puhdistusprosessi, jossa kiinteässä muodossa olevat aineet erotellaan mekaanisesti, fosfori saostetaan kemiallisesti ja orgaaninen aines sekä typpi poistetaan biologisesti. Puhdistettu vesi johdetaan purkuputkea pitkin Halikonlahden vesistöön. Lietteet stabiloidaan mädättämössä, kuivataan koneellisesti lingolla ja vanhennetaan keskusjätevedenpuhdistamon alueella. Vanhennettu liete kuljetetaan pois jatkokäsittelyyn. Keskusjätevedenpuhdistamolla käsitellään myös aluejätevedenpuhdistamoiden toiminnassa syntyvät lietteet sekä kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteet.

Ilmakuva Salon keskusjätevedenpuhdistamon alueesta