Hyppää sisältöön

Yleiskaavatyön kulku ja kaavatyöhön osallistuminen

Yleiskaavatyön alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).  Siinä kerrotaan kaavatyön lähtökohdista ja tavoitteista, vaikutusten arvioinnista, kaavatyön kulusta sekä siitä, missä vaiheessa ja millä tavoin osalliset voivat vaikuttaa kaavan suunnitteluun. OAS:a voidaan tarkistaa suunnittelun edetessä ja se on nähtävillä koko kaavatyön ajan.

Kaava laaditaan ja siitä tiedotetaan siten, että osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavatyöhön. Osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Yleiskaavatyö etenee neljässä vaiheessa, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua kaavatyöhön kaikissa vaiheissa.

Osallistuminen kaavoituksessa

Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa suunnittelun avoimuutta, osallistumista ja vuorovaikutusta. Kaavoituksessa on tavoitteena suunnitella yhdessä osallisten kanssa hyvää ja kestävää ympäristöä, jossa huomioidaan ja yhteen sovitetaan erilaiset tarpeet mm. alueiden käyttötarkoitukset, liikenneverkko, palvelut ja viheralueverkosto.

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa. Siinä esitellään käynnissä olevia ja lähiaikoina käynnistyviä kaavoitushankkeita. Katsauksessa saa kokonaiskuvan kunnan kaavasuunnittelusta ja tietoa omaa asuinaluetta koskevista hankkeista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan kaavoitukseen ryhdyttäessä. Siinä kerrotaan kaavanhankkeesta perustiedot (mitä suunnitellaan ja mihin), vuorovaikutusmenettelyt, vaikutusten arvioinnit, kaavaprosessin kulku ja aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osalliset saavat tietoa, miten he voivat osallistua kaavoituksen valmisteluun.

Vireille tulosta ilmoittaminen tapahtuu lehtikuulutuksella, kirjeitse tai kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavoituksen internet-sivuilta löytyy myös vireillä olevat kaavat.

Luonnosvaiheen kuulemisesta tiedotetaan internetissä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä tarvittaessa myös lehti-ilmoituksella. Osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä luonnoksesta esittää muutkin kunnan jäsenet. Kirjalliset mielipiteet osoitetaan kaupungin kirjaamoon. Luonnosvaiheessa voidaan järjestää myös asukastilaisuuksia.

Ehdotusvaiheen nähtävilläolosta, joka kestää joko 14 tai 30 päivää, tiedotetaan internetissä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä tarvittaessa myös lehti-ilmoituksella. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus esittää muistutuksia kaavan sisällöstä. Kirjalliset muistutukset osoitetaan kaupungin kirjaamoon.

Nähtävillä olevat kaavat on myös listattu Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu -sivulla.

Kaavan hyväksyy joko kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto. Päätöksestä tiedotetaan internetissä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kirjeitse niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan ollessa nähtävillä. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta hyväksymispäätöksen julkaisemispäivästä.

Kaavahankkeiden tiedottamistapa valitaan kaavan merkittävyyden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tiedottaminen toteutetaan havainnollisesti, yleistajuisesti ja selkeästi siten, että kansalaisilla on tosiasialliset mahdollisuudet arvioida hankkeen merkitystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavakartat ja kaavaselostukset ovat nähtävillä Halikon virastotalolla ja Ajankohtaiset yleiskaavat -sivulla.