Hyppää sisältöön

Hakuohjeet poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Hakeminen

Poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua haetaan lomakkeella, joka palautetaan kaavoitukseen. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen.

Hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle (pdf) (182,11 Kt)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

  • asemapiirros (1 kpl), josta ilmenee sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla.
  • selvitys naapurien kuulemisesta (hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset.
  • selvitys rakennuspaikan hallinnasta tarvitaan, jos hakija ei ole kiinteistön omistaja (omistusoikeutta ei ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin).

Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaavoituksessa. Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua kannattaa hakea hyvissä ajoin. Mahdolliset viranomaisilta pyydettävät lausunnot, hakemuksen täydennykset ja valmistelussa olevat muut hakemukset pidentävät valmisteluaikaa.

Suunnittelutarveratkaisuista päättää elinvoimajaosto. Poikkeamisesta päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen ja elinvoimajaoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tällä sivustolla.

Siirry lukemaan esityslistoja ja pöytäkirjoja (ulkoinen järjestelmä)

Rakennusvalvonta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksiin rakennuspaikan vähimmäiskoosta tai rakentamisen määrästä tai etäisyyksistä ranta-alueella, mikäli ne eivät vaikeuta kaavoitusta. Ennen poikkeuksen ratkaisemista kaavoitus antaa tarvittaessa asiasta lausunnon.

Päätös ja siitä perittävät maksut

Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. Päätös perustellaan ja siihen voidaan liittää ehtoja. Hakijan on haettava rakennuslupaa poikkeamispäätöksessä määrätyn ajan kuluessa (enintään 2 vuotta). Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei itsessään anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen.

Päätöksistä peritään maksu Salon kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Maankäyttöpalvelut taksa 1.1.2020 alkaen (pdf) (82,44 Kt)

Muutoksenhaku poikkeamispäätökseen

Poikkeamista koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Siirry Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 § Muutoksenhaku muuhun viranomaisen päätökseen

Siirry Maankäyttö- ja rakennuslaki 193 § Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta