Hyppää sisältöön
Asuminen ja ympäristö

Hakuohjeet poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Hakeminen

Poikkeamista ja suunnittelutarveratkaisua haetaan lomakkeella, joka palautetaan maankäyttöpalveluihin kaavoitukseen. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa hakemuksen.

Hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle (pdf) (182,11 Kt)

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan:

  • asemapiirros (1 kpl), josta ilmenee sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla.
    Asemapiirustuksen laatimisessa tarvittavan kartta-aineiston voit tilata sähköpostilla osoitteesta karttatilaus@salo.fi.
    Kartta-aineisto on maksullinen. Jos tilaat yrityksen nimiin, ilmoita yrityksesi y-tunnus ja laskutustiedot. Jos tilaat yksityishenkilönä, ilmoita osoitteesi ja syntymäaikasi.
  • selvitys naapurien kuulemisesta (hakulomakkeen sivu 4). Myös kunta voi hoitaa naapurien kuulemisen ja tarvittavien lausuntojen hankkimisen. Tällöin hakijalta veloitetaan kuulemisen kustannukset.
  • selvitys rakennuspaikan hallinnasta tarvitaan, jos hakija ei ole kiinteistön omistaja (omistusoikeutta ei ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin).

Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko

Poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaupunkisuunnittelussa.

Suunnittelutarveratkaisuista päättää kaupunkikehityslautakunta. Poikkeamisesta päättää kaupunkikehityslautakunta tai kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen ja kaupunkikehityslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tällä sivustolla.

Siirry lukemaan esityslistoja ja pöytäkirjoja

Rakennusvalvonta voi rakennusluvan yhteydessä myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen määräyksiin rakennuspaikan vähimmäiskoosta tai rakentamisen määrästä tai etäisyyksistä ranta-alueella, mikäli ne eivät vaikeuta kaavoitusta. Ennen poikkeuksen ratkaisemista kaupunkisuunnittelu antaa tarvittaessa asiasta lausunnon.

Päätös ja siitä perittävät maksut

Päätös poikkeamishakemukseen annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. Päätös perustellaan ja siihen voidaan liittää ehtoja. Hakijan on haettava rakennuslupaa poikkeamispäätöksessä määrätyn ajan kuluessa (enintään 2 vuotta). Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei itsessään anna oikeutta rakennustöiden aloittamiseen.

Päätöksistä peritään maksu Salon kaupunkikehityslautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Maankäyttöpalvelut taksa 1.1.2020 alkaen (pdf) (82,44 Kt)

Muutoksenhaku poikkeamispäätökseen

Poikkeamista koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Siirry Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 § Muutoksenhaku muuhun viranomaisen päätökseen

Siirry Maankäyttö- ja rakennuslaki 193 § Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta

Yhteystiedot

Maankäyttöpalvelut / Kaavoitus
PL 77
24101 Salo

kaupunkisuunnittelu​@​salo.​fi​