Hyppää sisältöön

Jätevesi

Kiinteistön jätevedet tulee ensisijaisesti johtaa viemäriverkostoon. Kaupunginvaltuuston hyväksymillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla kiinteistön liittäminen viemäriin on pakollista. Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistönomistaja vastaa jätevesien käsittelystä. Jätevedet on käsiteltävä ns. hajajätevesilainsäädännön (ympäristönsuojelulaki 527/2014 luku 16 ja valtioneuvoston asetuksen 157/2017) ja Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Ranta- ja pohjavesialueilla ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on kunnostettava jätevesijärjestelmä 31.10.2019 mennessä. Vähäiset jätevedet (kantovesi) voi kuitenkin edelleen imeyttää maahan puhdistamattomana. Myös kiinteistönhaltija/-t, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti ovat vapautettu saneerausvelvoitteesta. Ikävapautusta ei kuitenkaan sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.

Muilla alueilla kiinteistön jätevesijärjestelmä on kunnostettava viimeistään silloin, kun rakennuksessa tehdään rakennusluvan vaativaa remonttia. Jätevesiremonttiin on syytä myös ryhtyä, mikäli jätevesistä aiheutuu vaaraa esimerkiksi naapurin kaivovedelle tai pintavesille.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnalta.

linkkejä:

Jätevesisuunnitelman muistilista (pdf) (338,37 Kt)

Selostuslomake kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta (pdf) (58,63 Kt)

Jätevesiopas maarakentajille (pdf) (783,82 Kt)

Jätevesisuunnittelijoiden yhteystietoja (pdf) (40,23 Kt)

Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (pdf) (283,60 Kt)

Jätevesiselvitys

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että kiinteistöllä, missä jätevesiä syntyy, on jätevesijärjestelmästä tehty ympäristönsuojelulain mukainen selvitys ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvityksen liitteenä tulee olla asemapiirros, mistä selviää viemärilinjat, jätevesijärjestelmän sijainti ja purkupaikka. Selvityksellä varmistetaan, että myös kiinteistön omistajan vaihtuessa siirtyy tieto jätevesijärjestelmästä ja sen sijainnista ja huoltotarpeista uudelle omistajalle. Uudiskohteissa ja jätevesijärjestelmän saneerauksessa tehty jätevesisuunnitelma ajaa selvityksen virkaa. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään Salon kaupungin ympäristönsuojeluun vain silloin, kun sitä erikseen kiinteistön omistajalta pyydetään.

Jätevesiselvitys (word) (80,73 Kt)

Käsittelyvaatimuksista poikkeamista voi hakea Salon ympäristönsuojeluviranomaiselta 31.10.2019 jälkeen (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 156d§)

Kiinteistönomistajan on mahdollista hakea poikkeamista talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin ja sitä voi hakea, jos kiinteistö ollaan liittämässä jätevesiviemäriverkostoon lähivuosina tai jätevesijärjestelmän uudistamisen kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat. Myös kiinteistön haltijan korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys tai pitkäaikaissairaus voi olla perusteena poikkeuksen myöntämiselle. Kaikissa edellä mainituissa poikkeustapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eikä jätevesistä saa aiheutua pilaantumista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeamispäätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Jos kiinteistön omistus vaihtuu tai jätevesien määrä lisääntyy, myönnetty poikkeuslupa raukeaa.

Poikkeamista käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla voi hakea 31.10.2019 jälkeen.

Poikkeamislupahakemuslomake liitteineen:

– Poikkeamishakemus jätevesien käsittelyssä Word (43,44 Kt) (täytettävä) / pdf (219,57 Kt)

– Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus Word (54,07 Kt) (täytettävä) / pdf (132,14 Kt)

– Liite 3A: Jätevesien vähäisyys Word (93,92 Kt) (täytettävä) / pdf (165,92 Kt)

– Liite 3B: Liittäminen viemäriverkkoon Word (täytettävä) / pdf (126,94 Kt)

– Liite 3C: Elämäntilanteet Word (48,70 Kt) (täytettävä) / pdf (126,00 Kt)

– Liite 3D: Varallisuus Word (51,28 Kt) (täytettävä) / pdf (131,43 Kt)

Ohjeet lomakkeiden täyttöön:

 1. Täytä ensin lomake (Poikkeamislupahakemus jätevesien käsittelystä). Hakukaavakkeeseen täytetään kiinteistön perustiedot ja valitaan syy, millä poikkeusta haetaan.
 2. Ensimmäiseksi liitteeksi tulee liittää kiinteistön asemapiirros (Liite 1).
 3. Toiseksi liitteeksi tulee liittää kuvaus olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä. Näitä tulee olla yhtä monta kuin on erillisiä purkupaikkoja kiinteistöllä. Eli näitä täytetään yksi kutakin jätevesijärjestelmää kohti (esimerkiksi asuinrakennuksessa ja erillisessä saunarakennuksessa voi olla erilliset jätevesijärjestelmät, joilla on omat purkupaikat) (Liite/Liitteet 2).
 4. Kolmanneksi liitteeksi täytetään (poikkeamissyy-lomake), jotka ovat jaoteltu neljään (A-D) ympäristönsuojelulain mukaisesti. Koska poikkeus täytyy hakea jätevesikäsittelyjärjestelmä kohtaisesti, pitää perustelut olla jokaiselle liitteen 2 järjestelmälle (Liite/Liitteet 3).
  A = jätevesien vähäisyys (Liite 3A)
  B = kiinteistön liitäminen viemäriverkostoon (Liite 3B)
  C = kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet (Liite 3C)
  D = kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suoritusaste (Liite 3D)
 5. Toimita poikkeamishakemus kaikkine liitteineen Salon kirjaamoon 31.10.2019 jälkeen. Vajain tiedoin saapuvia hakemuksia ei voida käsitellä. Hakemuksesta annettu päätös on voimassa enintään 5 vuotta.