Hyppää sisältöön

Rakentamisen lupiin tarvittavat liitteet

Rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat (pdf) (136,52 Kt)
Toimenpidelupaan tarvittavat asiakirjat (pdf) (113,84 Kt)
Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen tarvittavat asiakirjat (pdf) (171,09 Kt) Lisätietoja haja-asutuksen kiinteistökohtaisista jätevesistä ympäristönsuojelun sivuilta.

LVI-rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat (pdf) (149,57 Kt)
Lämpökaivot ja lämmönkeruuputkistot (pdf) (172,70 Kt)
Muuntamot (pdf) (164,21 Kt)
Purkamislupaan tarvittavat asiakirjat (pdf) (120,05 Kt)
Purkamisilmoitukseen tarvittavat asiakirjat (pdf) (118,97 Kt)
Lupahakemus (pdf) (43,72 Kt)
Naapurin kuuleminen (pdf) (61,81 Kt)
Naapurin suostumus (pdf) (225,43 Kt)
Vastaavan työnjohtajan hakemus (pdf) (100,69 Kt)
Rakennushankeilmoitus RH1 (pdf) (194,21 Kt)
Huoneistotiedot RH2 (pdf) (577,05 Kt)
Rakennusvaiheilmoitus RH5 (pdf) (87,89 Kt)

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9 (pdf) (90,26 Kt)
Selostuslomake kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta (pdf) (58,63 Kt)
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (pdf) (547,43 Kt)
Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus (pdf) (182,11 Kt)
Rakennusaikainen kosteudenhallinta (pdf) (19,90 Kt)
Selvitys energiatehokkuuden huomioimisesta korjaus ja muutostöissä (pdf) (178,29 Kt)

Hakemus käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättämiseksi rakennukseen (pdf) (141,45 Kt)
Nimiöpohja (pdf) (60,63 Kt)
Energiakaivon asemapiirros-mallikuva (pdf) (232,50 Kt)

Tiedostojen avaaminen onnistuu parhaiten Chrome tai Firefox selaimella.

Rakennuslupapiirustusten tilaus arkistosta

Rakennuslupapiirustusten arkistotilaukset tehdään Lupapiste Kauppa -palvelussa.

Lupapiste Kauppa asiointipalvelusta voi ostaa rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia. Näitä ovat pääpiirustukset ja erityissuunnitelmat (KVV-, IV- ja rakennesuunnitelmat).

Palvelusta on saatavilla pääsääntöisesti tuoreempaa aineistoa, mutta vanhempaa aineistoa digitoidaan jatkuvasti. Mikäli et löydä haluamaasi aineistoa, voit jättää palvelun kautta aineistopyynnön. Tilattu aineisto lisätään Lupapiste Kauppaan kahden viikon kuluessa, riippuen pyydetyn materiaalin laajuudesta ja saatavuudesta.

Puiden kaataminen ja maisematyölupa (MRL § 128)

Puiden kaataminen (pdf) (160,35 Kt)
Maisematyölupaan tarvittavat asiakirjat (pdf) (156,85 Kt)

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin rinnastettavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaaavn laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Hevostalli

Hevostallin rakentamisen tietopaketti (pdf) (184,93 Kt)
Ympäristöministeriön hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003 (pdf) (381,75 Kt)

Tuulivoimala

Tuulivoimalan rakentamisesta on koottu tiivis tietopaketti (pdf), josta selviää mm. mitä lausuntoja ja selvityksiä hankkeen tiimoilta pitää tehdä.