Skip to content

Planläggning och stadsplanering

Markanvändningstjänster

Raimo Inkinen, direktör för markanvändningstjänster, ansvarar för verksamheten vid markanvändningstjänsterna. Tjänsterna är indelade i fem olika ansvarsteam: stads- och generalplanläggning samt tomttjänster, fastighetsbildning och geodatatjänster. Mer information finns på dessa tjänsters sidor.

Planläggning

Planläggning innebär planering av markanvändningen med målet att säkerställa byggandet av en god livsmiljö. Salo stad ansvarar för generalplaneringen samt detalj- och stranddetaljplaneringen i hela kommunen.

Planläggningens uppgift är att genomföra den detalj- och generalplanläggning som förutsätts för att stadsstrukturen ska växa och utvecklas. Genom planläggningen styrs områdesanvändningen och byggandet samt regleringen av trafiken. I planläggningsöversikten som görs upp en gång per år får man information om de viktigaste planerna som är anhängiga och som kommer att bli anhängiga inom den närmaste framtiden.

Till stadsplaneringsuppgifterna hör också att stöda byggnadstillsynens arbete genom att ge bygglovsutlåtanden samt bereda undantagsbeslut som gäller byggande och avgöranden kring planeringsbehovet.

Enligt markanvändnings- och bygglagen får man inte bygga på stränder utan en detaljplan eller en generalplan avsedd för att styra byggandet. Om det inte finns någon plan behövs ett undantagsbeslut för byggandet. Man kan styra byggandet i strandområden med en stranddetaljplan, som utarbetas av markägaren.