Skip to content

Gator och trafikplanering

Gatuplaner

Gator, gång- och cykelleder samt andra allmänna områden planeras enligt gällande detaljplaner i de områden som reserverats för dem.

I detaljplanen fastställs gatuområdenas utstakning samt för hurdan trafik området har reserverats. Ett område kan vara avsett som allmän gata, cykelväg, område för fotgängare, gårdsgata eller för servicekörning. Man kan inte avvika från det som godkänts i detaljplanen utan att detaljplanen ändras.

Processen för att godkänna gatuplaner

Gatuplaner som utarbetats enligt en detaljplan hålls offentligt framlagda under 14 dagar i enlighet med 43 § i markanvändnings- och byggförordningen. Fastighetsägarna i området informeras per brev om de planer som finns till påseende. Information om de gatuplaner som finns till påseende finns också på stadens webbplats och man kan lämna en anmärkning om dem enligt anvisningarna i kungörelsen.

Efter framläggandet behandlar Salo stadsutvecklingsnämnd eventuella anmärkningar på de framlagda planerna och fattar beslut om huruvida gatuplanerna ska godkännas.