Yleinen edunvalvonta

Holhoustoimen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Holhoustoimen avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä tai hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan. Edunvalvojana voi toimia omaisedunvalvoja tai yleinen edunvalvoja.

Yleinen edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei ole hakemuksessaan nimennyt ketään tehtävään ja/tai maistraatti ei ole löytänyt edunvalvojaksi ketään sopivaksi katsomaansa lähiomaista tai muuta henkilöä.

Salossa yleistä edunvalvontaa hoitaa Salon kaupungin edunvalvontatoimisto. Päämiesten asiat toivotaan hoidettavan hoitajien kautta, koska päämiehiä on paljon ja resurssit ovat rajalliset. Kaikkien hoitokotien kanssa olevan käytännön mukaan käyttörahat noudetaan sovitusti toimistosta.

Holhousviranomaisena toimii maistraatti. Hakemukset edunvalvonnan aloittamisesta tehdään maistraatille kuten myös ilmoitukset edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Maistraatti/Käräjäoikeus tekee edunvalvonnan aloittamista sekä edunvalvojaa koskevat päätökset.

Salona alueen holhousviranomaisena toimii Lounais-Suomen maistraatin Salon yksikön edunvalvontaosasto, Kirkkokatu 1-3B, 24100 Salo (Valtion virastotalo), puh. 029 553 9441.

Lisätietoa holhoustoimen edunvalvonnasta löytyy maistraattien kotisivuilta www.maistraatti.fi.