Hyppää sisältöön

Lastensuojelu

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito. Lapselle tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea silloin, kun voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät, lapsi itse jne. jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, voivat ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään lastensuojelulain (417/2007) 25 §:ssä seuraavasti:

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Lastensuojeluilmoitus

Siirry Varhan lastensuojeluilmoitus-sivuille

Sosiaalityöntekijät ottavat vastaan lastensuojeluilmoituksia myös puhelimitse puhelinaikana. Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset tehdään hätäkeskuksen (112) kautta 24/7.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä. Yhteydenotto on tehtävä viipymättä ja siinä on ilmoitettava yhteydenottoon johtaneet syyt.

Siirry Varhan huoli-ilmoitus -sivuille

Pyydä apua -nappi

Pyydä apua -nappi – Pyydä apua sosiaalipalveluista klikkaamalla nappia.

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla nappia. Kysymyksesi ohjataan eteenpäin sellaiselle hyvinvointialueella työskentelevälle sosiaalihuollon taikka terveydenhuollon henkilölle, joka parhaiten osaa vastata kysymykseesi.

Sähköiset lomakkeet

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin muihinkin sähköisiin lomakkeisiin, kuten ennakollinen lastensuojeluilmoitus ja täydentävän/ehkäisevän toimeentulotukihakemus.

Siirry Varhan sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivuille