Hyppää sisältöön

Sijais- ja jälkihuolto

Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Salon asukkaille tarjottavat palvelut ja toimipisteet säilyvät ennallaan, mutta näiden sivujen sisältöä ei enää päivitetä. Ajankohtaisin tieto löytyy osoitteesta varha.fi.

Katso ajankohtaisin tieto täältä

Lastensuojelussa pääpaino on avohuollon tukitoimissa, joita lapsi ja perhe saavat omaan kotiinsa ja niiden avulla pyritään tukemaan lapsen tilannetta. Joskus avohuollon tukitoimet saattavat kuitenkin olla riittämättömiä lapset tilanteen turvaamiseksi. Näissä tilanteissa lapsen kasvu ja kehitys pyritään viimesijaisesti turvaamaan huostaanoton ja sijaishuoltoon sijoittamisen avulla. Huostaanotosta säädetään lastensuojelulain (13.4.2007/417) 40 §:ssä.

Huostaanotto pyritään tekemään yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden verkostojen kanssa. Suostumukseen perustuva huostaanotto voidaan vahvistaa sosiaalitoimessa johtavan viranhaltijan päätöksellä. Vastentahtoisissa tilanteissa päätöksen huostaanotosta tekee hallinto-oikeus.

Sijaishuolto voidaan toteuttaa kahdella tavalla; perhe- tai laitoshoitona. Perhehoidossa lapsi asuu sijaisperheessä. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Laitoshoidossa oleva huostaanotettu lapsi asuu lastensuojelulaitoksessa, koulukodissa tai muussa näihin rinnastettavassa laitoksessa. Osa laitoksista on erikoistunut esim. päihdeongelmaisten tai mielenterveysongelmaista lasten ja nuoren hoitoon.

Sijoituksen jälkeinen jälkihuolto on osa lastensuojelua. Jälkihuollosta ja sen järjestämisestä säädetään lastensuojelulaissa.

Ilmoitus sijoitettavista lapsista
Lastensuojelulain edellyttämät ilmoitukset kuntaan sijoitetuista lapsista lähetetään osoitteeseen:

Salon kaupunki
Lastensuojelun toimistosihteeri
PL 80
24101 SALO

Sähköiset lomakkeet

Ilmoitus tukiperheessä olleista lapsista
Ilmoitus sijaishoidossa olleista lapsista
Ajopäiväkirja sijaisperheille
Ruokarahat ja matkakorvaukset
Ilmoitus lyhytaikaisessa perhehoidossa olleesta lapsesta