Valvonta

Sijaishuoltopaikkojen valvonnasta säädetään lastensuojelulain (13.4.2007/417) 13 luvussa. Kunnalla on valvontavastuu paitsi sijoittamistaan lapsista ja heidän sijaishuoltopaikoistaan, myös kunnan alueella olevista laitoksista. Valvontaa tehdään yhteistyössä sijaishuoltoyksikkö Tammen ja Aluehallintoviraston kanssa.

Aluehallintovirastojen on seurattava ja valvottava lastensuojelulaitosten toimintaa. Tämä tapahtuu lupamenettelyn kautta, tarkastuskäynneillä ja yleisellä ohjauksella. Aluehallintovirastojen tehtävänä on lisäksi erityisesti valvoa rajoitustoimenpiteiden käyttöä lastensuojelulaitoksissa. Aluehallintovirasto voi valvontaa suorittaessaan varata lapselle tilaisuuden luottamukselliseen keskusteluun valvovan viranomaisen kanssa.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa, että lapsen sijoitus toteutuu lapsen edun mukaisesti lapsen sijaishuollon aikaisia oikeuksia toteuttaen ja, että lapsi saa tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet. Valvonnan keinona ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijän käynnit sijaishuoltopaikassa tärkeitä. Sijaishuoltopaikassa käydessään sosiaalityöntekijä tapaa lapsen ja keskustelee lapsen kanssa myös kahden kesken, jotta lapsi voi kertoa luottamuksellisesti tilanteestaan ja kokemuksistaan. Sosiaalityöntekijä valvoo myös rajoitustoimenpiteiden käyttöä lapsen sijoituspaikassa.

Salon kaupunki on mukana Turun kaupungin kilpailutuksessa sijaishuoltopaikoista ja sijaishuoltopaikkojen hankinta tapahtuu kilpailutuksen reunaehtojen mukaisesti. Kilpailutuksessa mukana olleet kunnat tekevät yhteistyötä sijaishuoltopaikkojen valvonnan suhteen.