Elatussopimukset

Elatusapu

Lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmaltaan. Molemmilla vanhemmilla on siis elatusvelvollisuus. Erotilanteessa, mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä tai vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta vanhemmat voivat sopia keskenään millä summalla erossa asuva vanhempi osallistuu lapsen elatukseen. Elatusapu maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain etukäteen sille vanhemmalle, joka asuu lapsen kanssa.

Lapsen elatuksen tarve on elatusavun laskennan lähtökohtana. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta maksukykynsä mukaisessa suhteessa, joten vanhempien tulot ja varallisuus sekä muut elatuskykyyn vaikuttavat seikat otetaan huomioon elatusavun suuruutta arvioitaessa.

Mikäli vanhemmat haluavat hyödyntää oikeusministeriön vuonna 2007 laatimia, suosituksenomaisia ohjeita, joilla vanhempien maksukyky ja lapsen elatuksen tarve voidaan määrittää, he tuovat tositteet tuloistaan ja menoistaan sekä varallisuudestaan ja veloistaan lastenvalvojalle. Laskelma elatuskyvystä on voitava esittää avoimesti toiselle sopijapuolelle. Elatuskyvyn laskentaa varten tarvittavat tositteet

Kun vanhemmat ovat sopineet elatusavun määrästä, lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, mikäli hän katsoo että lapsen elatus tulee sopimuksella turvattua. Vahvistettu sopimus on täytäntöön pantavissa, jolloin esimerkiksi maksun laiminlyöntitilanteessa sopimus on ulosottokelpoinen. Vahvistettua elatusapua tarkistetaan vuosittain 1.1. alkaen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Mahdolliset muutokset löytyvät STM:n tai Kelan nettisivuilta joulukuun aikana. Vanhempien vastuulla on pitää sopimus päivitettynä.

Elatustuki

Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai elatusvelvollisen maksukyky on heikko tai lapsen isyyttä ei ole vahvistettu, yhteiskunta tukee lapsen elatusta maksamalla elatustukea. Elatustukiasioita hoitaa KELA.