Puheterapia

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikaation sekä nielemisen ja äänen tutkimista, kuntoutusta ja ohjausta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiapalvelut on suunnattu kaikenikäisille.

Kuntoutuksen suunnittelu edellyttää usein eri ammattiryhmien yhteistyötä, esimerkiksi päivähoidon, koulun, lääkärin, psykologin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin tai terveydenhoitajan kanssa.

Palveluihin hakeutuminen

Lapset tulevat puheterapeutin vastaanotolle neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Koululaiset ohjautuvat käynneille kouluterveydenhoitajan tai koululääkärin lähetteellä. Aikuiset tarvitsevat aina lääkärin lähetteen.

Puheterapiapalvelut

Puheterapian muotoja ovat tutkimus, ohjaus, neuvonta (myös puhelimitse), terapia ja seuranta. Puheterapia toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös yleisen tiedon antaminen kommunikaatiohäiriöistä. Puheterapeutti ohjaa tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käytössä.

Lisätietoa lasten puheterapiasta

Ensimmäisillä käyntikerroilla (1-3 kertaa) puheterapeutti kartoittaa lapsen puheen, kielen ja vuorovaikutuksen taitoja suhteessa lapsen ikätasoon. Ensikäyntien jälkeen päätetään joko tilanteen arvioimisesta myöhemmin tai puheterapian aloittamisesta. Puheterapiakäynnin pituus on 30 - 45 min riippuen lapsen iästä ja keskittymiskyvystä. Puheterapia toteutetaan 10 kerran jaksoissa, joiden välissä on muutaman kuukauden tauko. Jaksotuksella taataan kaikille puheterapiaan lähetetyille tasapuolinen palvelu. Tauot terapiasta auttavat lasta sisäistämään opittuja taitoja ja ylläpitämään kiinnostusta. Osalle lapsista (esim. yksittäinen äännevirhe tai lievä puheen kehityksen viive) riittävät yksittäiset ohjauskäynnit. Kotiharjoittelu on ensiarvoisen tärkeää lapsen edistymisen kannalta. Päivittäinen lyhyt kotiharjoittelu lapsen kanssa lisää terapian tehokkuutta. Opeteltavien asioiden nivominen arkeen auttaa myös lasta omaksumaan niitä nopeammin.

Tarpeen mukaan puheterapeutti voi ohjata lapsen jatkotutkimuksiin esimerkiksi lasten kuntoutustyöryhmään tai muille terapeuteille. Joskus myös kuulo on hyvä tarkistuttaa kuulontutkijalla.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten (yli 18-vuotiaat) puheterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Aikuisten puheterapian piiriin kuuluvat asiakkaat, joilla on neurologisista sairauksista tai vammasta johtuvaa kommunikaation vaikeutumista tai kielellisten taitojen ongelmia, mm.

  • puheen ymmärtämisen ja / tai tuoton vaikeus, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen vaikeus
  • vaikeutta puhemotorisissa toiminnoissa (puheen epäselvyys, äänen tuottamisen vaikeus)
  • nielemiseen liittyviä ongelmia

Aikuisten äänihäiriöihin (mm. äänen käheys tai väsyminen) on mahdollista saada ääniterapiaa tai äänenkäytön ohjausta.