Terveyspalvelujen antaminen ulkokuntalaisille

Terveyskeskuksen on huolehdittava sairaankuljetuksen järjestämisestä ja ensiavun antamisesta myös kunnan alueella avuntarvitsijan kotikunnasta riippumatta.

Terveyskeskusta pidetään yllä verovaroin. Kun joku muu kuin terveyskeskuksen kunnan asukas käyttää palveluja, on terveyskeskus oikeutettu laskuttamaan asiakasmaksujen lisäksi potilaan kotikunnalta ne kustannukset, joita ei asiakasmaksuin saada katetuksi.

Kiireettömästä hoidosta kotikunnan ulkopuolella

Terveydenhuoltolain 47 pykälän 2. momentin mukaan henkilöllä on oikeus käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen muun kuin oman kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Potilaalle laaditaan hoitosuunnitelma hänen omassa terveyskeskuksessaan.

  • edellytetään yhtäjaksoista ja pidempiaikaista, useiden viikkojen oleskelua (vähintään 3 viikkoa)
  • ulkopaikkakuntalaisella on oltava kotikunnan terveyskeskuksen tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma
  • ulkopaikkakuntalaisen on itse ilmoitettava kirjallisesti hoidon tarpeestaan oleskelupaikkakunnan sille terveysasemalle, jolle on hakeutumassa
  • ulkopaikkakuntalaiset hoidetaan Salon terveyspalveluissa ensisijaisesti oleskeluosoitteen mukaisella terveysasemalla
  • oikeus saada hoitosuunnitelman mukaisia kiireettömiä palveluita perustuu mm. opiskeluun (tämä oikeus ollut aiemminkin), lähiomaisen tai muun läheisen asumiseen, hoidon, huolenpidon, tai henkilön vapaa-ajan asumiseen tai oleskeluun tai työskentelyyn
  • käytännössä tavanomaisimpia suunnitelman mukaisia palveluita ovat mm. erilaiset laboratoriotutkimukset ja mahdollisesti lääkkeiden annot
  • palveluista laskutetaan kotikuntaa (maksusitoumuksia ei tarvita)