Työllisyyspalveluiden yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille 2019

Työllisyysavustusta voidaan myöntää sellaisille yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu suoraan salolaisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Taloudellisina avustuksina myönnetään yleisavustusta toiminnan tukemiseen ja kohdeavustusta erityiseen hankkeeseen. Avustettavan toiminnan tulee tukea tai täydentää Salon kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa ja kaupungin työllisyysohjelman tavoitteiden toteutumista.
Avustustoiminnassa pyritään pitkäjänteiseen kumppanuuteen ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten tavoitteelliseen kehittämiseen. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka kaupunki on kilpailuttanut, jota kaupunki ostaa hakijalta tai johon kaupunki muuta kautta myöntää avustusta. Työllisyysavustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen muualta haetut ja/tai saadut avustukset ja tuet.

Tuen hakemisessa ja myöntämisessä huomioidaan kaupunginvaltuuston 2011 hyväksymät yhdistysten avustusten periaatteet. Yhdistysten tukemisen periaatteet -pdf (kv 17.10.2011 § 115)

Toiminta-avustusten myöntämisen edellytykset:
1. Hakija on rekisteröity yhdistys, joka on toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.
2. Hakijan kotipaikka on Salo. Jos kyseessä on valtakunnallinen tai maakunnallinen yhdistys, tulee yhdistyksellä olla toimintaa Salossa, esimerkiksi alaosasto. Tuen myöntämisessä voidaan kuitenkin huomioida myös valtakunnalliset toimijat, jotka ovat laajentamassa toimintaansa Saloon.
3. Avustusta myönnetään yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen elinkeinotoimintaa ei voida tukea avustuksella.
4. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toimintasuunnitelman sisältö, kohderyhmälle tuotetut palvelut, toiminnan laajuus, alueellinen kattavuus, säännöllisyys ja vaikuttavuus kuntalaisiin, erityisesti suhteessa Salon työllisyysohjelman tavoitteisiin. Avustettava toiminta kohdistuu salolaisiin työttömiin työnhakijoihin siten kuin julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki on määritellyt työttömän. Tuen myöntämisessä huomioidaan tuetun toiminnan kohdistuminen erityisesti seuraaviin kohderyhmiin: pitkäaikaistyöttömät, kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piirissä olevat työttömät ja nuorisotakuun piirissä olevat työttömät työnhakijat.
5. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema (säästöt, muu varallisuus) ja oma varainhankinta. Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 50 % avustuksen kohteena olevan toiminnan talousarvion mukaisista menoista. Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen myös muualta kuin Salon kaupungilta haetut ja saadut tuet ja avustukset.
6. Hakijan tulee toimittaa liitteenä
- toimintasuunnitelma sille vuodelle, jolle avustusta haetaan
- talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan
- viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma.
- viimeisin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
7. Hakijan tulee toimittaa voimassa olevat säännöt.
8. Salon kaupungin avustukset myönnetään kullekin hakijalle vain yhdeltä lautakunnalta/palvelualueelta.
9. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
10. Myöhästyneenä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakumenettely

Hakemus ja liitteet toimitetaan 10.12.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: tai Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo tai kaupungintalon infopisteeseen.
Tukea maksettaessa avustusta saava yhdistys sitoutuu raportoimaan pyydetyllä tavalla avustettavan toiminnan toteuttamisesta ja avustuksen käyttämisestä kyseisellä ajanjaksolla.
Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Avustushakemuslomake on täytettävissä ja tulostettavissa tämän sivun alaosassa olevasta linkistä tai haettavissa kaupungintalon infosta sekä palvelupisteistä.
Lisätietoja antaa työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta 044 7782161,

Hakulomake