Hyppää sisältöön

Ilmiantokanava väärinkäytösepäilyille

Pääset Salon kaupungin ilmoittajansuojelulain mukaiselle väärinkäytösepäilyjen ilmiantokanavalle alla olevan linkin kautta. Ilmiantokanava on anonyymi ja tietoturvallinen ja se on tarkoitettu kaupungin toiminnassa havaittujen väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisina kaupunkikonsernin sisällä ja niitä käsittelee muutama lakipalveluiden ja sisäisen tarkastuksen viranhaltija sekä hallintojohtaja.

Kanavan kautta ei voi tehdä oikaisupyyntöä hallintopäätökseen tai valittaa päätöksestä. Oikaisupyyntö- ja valitusohjeet löytyvät päätöksestä.

Jos haluat antaa palautetta kaupungin palveluista, käytä kaupungin sähköistä palautelaatikkoa.
Siirry Anna palautetta -sivulle

Mikäli haluat tehdä rikosilmoituksen, ota yhteyttä poliisiin.

Ilmoittajansuojelulain sovellusala ja ilmoittajan suojelun edellytykset

Ilmoittajansuojelulain ilmoittajaa vastatoimilta suojelevat säännökset koskevat vain lain 5 §:ssä määriteltyjä ilmoittajia, eli henkilöitä, jotka ovat saaneet ilmoittamansa tiedot ollessaan esimerkiksi työ- tai virkasuhteessa kaupunkiorganisaatioon tai kuuluvat sen hallitukseen. Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus tehdään ensisijaisesti organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan ja että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Soveltamisala on määritelty lain 2 §:ssä. Soveltamisaloja on yksitoista, muun muassa julkiset hankinnat ja ympäristönsuojelu. Lakia sovelletaan tekoihin, jotka on säädetty rangaistavaksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus taikka jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Kielletyt vastatoimet

Kaupunki ei saa kohdistaa ilmoittajansuojelulain tarkoittamaan ilmoittajaan vastatoimia väärinkäytöstä koskevan tiedon ilmoittamisesta tai pyrkiä estämään väärinkäytöksestä ilmoittamista. Työnantajan vastatoimia voisivat olla esimerkiksi palvelussuhteen ehtojen heikentäminen, palvelussuhteen päättäminen, henkilön lomauttaminen tai epäedullinen kohtelu tai muut kielteiset seuraukset. Jos vastatoimien ja ilmoittamisen estämisen kieltoa rikotaan, on ilmoittajalle korvattava aiheutettu taloudellinen vahinko. Vastatoimien kohteeksi joutuneella ilmoittajalla on oikeus saada hyvitystä vastatoimen aiheuttamasta loukkauksesta.

Oikeuskanslerinviraston keskitetty ilmoituskanava

Ilmoittajansuojelulaissa on säännökset myös keskitetystä ilmoituskanavasta, jonka toiminnasta vastaa oikeuskanslerinvirasto. Jos ilmoittajalle ei ole annettu mahdollisuutta ilmoittaa sisäisen ilmoituskanavan kautta tai ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi, sovelletaan häneen ilmoittajansuojelulain mukaisia suojelutoimia myös hänen ilmoittaessaan oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Kanavan väärinkäytön seuraukset

Ilmoittaja, joka tahallaan ilmoittaa tai julkistaa vääriä tietoja, voidaan tuomita ilmoittajan suojelusta annetun lain rikkomisesta sakkoon. Edellytyksenä on, ettei teko ole vähäinen, eikä teosta muussa lainsäädännössä säädetä ankarampaa rangaistusta. Tahallisesti vääriä tietoja ilmoittaneen tai julkistaneen ilmoittajan on korvattava ilmoituksen kohteelle aiheuttamansa taloudellinen vahinko.

Siirry ilmiantokanavaan väärinkäytösepäilyille