Hyppää sisältöön

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tekeminen perustuu lakiin. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (6 §) on kirjaukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa. Laissa todetaan, että kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomukset ja vuosittaiset raportit

Kaupunki laatii hyvinvointiraportin vuosittain ja kerran valtuustokaudessa laaditaan ns. laaja hyvinvointikertomus. Vuosittainen raportti antaa kuvan eri väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin nykytilasta ja väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista. Hyvinvointikertomus laaditaan moniammatillisesti ja hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan valtuustokauden tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla kaupunkilaisten hyvinvointia pyritään lisäämään. Hyvinvointisuunnitelma laaditaan moniammatillisesti koskemaan koko kaupunkiorganisaatiota ja on osa kaupungin strategista suunnittelua. Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman.

Salon hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 (888,88 Kt)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelma laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä on sekä kunnalla että hyvinvointialueella molempien tuottamiin palveluihin liittyen.

Vuosien 2021–2025 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteeksi asetettiin Salon saaminen mukaan UNICEF:in lapsiystävällinen kunta -malliin. Tämän avulla tavoitteena on myös sitouttaa koko kaupunki aktiiviseen kehittämistyöhön laspen oikeuksien edistämiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021–2025 (pdf-tiedosto) (2,13 Mt)

Ikääntyneiden hyvinvoinnin suunnitelma

Laissa ikääntyneiden väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista todetaan, että kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Kunnan on myös laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi osana hyvinvointisuunnitelmaa.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä vuonna 2019 hyväksytty Ikäystävällinen Salo -ohjelma päivitetään kevään 2024 aikana siten, että se käsittää vain kunnan vastuulla olevat palvelut ja niiden kehittämisen. Kaupunginhallitus hyväksyy Ikääntyneiden vuosien 2024-2025 hyvinvointisuunnitelman.

Ikäystävällinen Salo 2021–2025 (pdf-tiedosto) (848,46 Kt)