Hyppää sisältöön

Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelma

Salossa asui vuoden 2018 lopussa yhteensä 3169 vieraskielistä asukasta ja 2097 ulkomaan kansalaista. Euroopan osalta eniten on muuttajia Virosta ja Venäjältä. Aasiasta eniten muuttoa on Irakista, Thaimaasta ja Kiinasta. Salossa puhutaan ainakin 28 eri kieltä (jos jonkun kielen puhujia on alle kymmenen, sitä ei tietosuojasyistä merkitä tilastoon näkyviin). Suurimmat kielet ovat venäjä, viro, kurdi, albania ja thai.

Hidas väestönkasvu, maan sisäinen muuttoliike, kansainvälinen muuttoliike sekä kaupungistumisen haasteet koskettavat nykyään kaikkia Suomen kaupunkeja. Maahanmuuttajat ovat tällä hetkellä selkein syy Varsinais-Suomen alueen väestönlisäykseen. Useimmiten alueelle muutetaan perhesyistä, työperäinen muutto on vasta kasvussa. Näin ollen Salossakin olisi hyvä nähdä maahanmuuttajat yhtenä varteenotettavana ratkaisun osana muuttotappion taltuttamiseen ja kaupungin kehittymiseen edelleen kansainväliseksi.

Kaupungin edun mukaista olisi ottaa hyvä, aktiivinen ote muuttajasta, puuttua haasteellisiin kohtiin ja järjestää palvelut niin, että maahanmuuttajan on ne helppo löytää. Tällainen työ edistää myös jo alueella olevien maahanmuuttajien hyvinvointia.

Salon kaupungilla on käytössään kotouttamisohjelma, jossa on kuvattu sekä tämänhetkiset palvelut maahanmuuttajille, että kehittämistoimenpiteet, joilla tuetaan maahanmuuttajien asettautumista Saloon.

Salon kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman laatiminen perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Lain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa. Salon kaupungin kotouttamisohjelma on voimassa 2020–2024. Tämänhetkisen kotouttamisohjelman päivitystyö aloitettiin syksyllä 2019 Tuula Stenströmin alkuvuodesta 2019 sosiaali- ja terveyslautakunnassa tekemästä aloitteesta. Kotouttamisohjelma on laadittu yhteistyössä Salon kaupungin kaikkien palvelualojen kanssa. Työtä on koordinoinut kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija.

Salon kaupungin kotouttamisohjelman päivityksessä otettiin huomioon myös Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle, joka julkaistiin 13.2.2020. Strategian käytännön toteuttamisesta vastasi Siirtolaisuusinstituutti tehden yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Maahanmuuttostrategia luo suuntaviivat maakunnan tilanteelle alueella asuvia ulkomaalaisia koskien sekä tarjoaa toimenpideratkaisuja kotouttamiseen liittyviin asioihin. Myös Salon kaupunki oli mukana strategiatyössä. Kaupunkikehitysjohtaja toimi hankkeen johtoryhmässä ja ryhmähaastatteluihin otti osaa edustajia Salon kaupungilta, Yrityssalosta ja Salon seudun ammattiopistosta.

Maakunnallisen maahanmuuttostrategian kolme päätavoitetta ovat 1) Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen 2) Vetovoiman ja pitovoiman lisääminen ja 3) Hyvien väestösuhteiden edistäminen. Strategia on laadittu tukemaan Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä ja muita toimijoita maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvissä toimenpiteissä. Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategiassa on otettu huomioon maakunnan ominaispiirteet ja toimenpiteet on pyritty muotoilemaan niin, että kaupungit, kunnat ja yritykset voivat hyödyntää niitä kukin omien tarpeidensa mukaan.

Salon kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi 2024 – 2025 (pdf) (411,65 Kt)

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia (pdf) (1,41 Mt)