Maksut varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja Salon opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määritykseen tarvittavat liitteet

 • Edellisen kuukauden ansiolaskelma, josta ilmenee tulokertymä ja lomaraha (mielellään eriteltynä).
 • Palkanlaskijan arvio tulevasta kuukausitulosta, jos kertymää ei ole käytettävissä (uusi työsuhde).
 • Jäljennös päivärahapäätöksestä
 • Opiskelutodistus ja tiedot opiskelun aikaisista tuloista esim. päiväraha, opintotuki
 • Saadusta elatusavusta tai elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti, joka on eritelty jokaisen päivähoidossa olevan lapsen osalta, samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen päivähoidossa olevan lapsen osalta.
 • Maksetusta elatusavusta tai elatustuesta sopimusjäljennös tai kuitti
 • Tosite muista päivähoitomaksuun vaikuttavista tuloista
 • Selvitys yritystuloista, viimeisimmät tilinpäätöstiedot. Jos tiedot ovat muuttuneet, muuttuneista tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase. Aloittava yrittäjä toimittaa arvion yritystuloistaan.


Tuloina otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden
kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (myös lomarahat). Huomioon otetaan myös hoidossa olevan lapsen omat tulot (elatustuet, eläkkeet). Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausiansio. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut tulot ja niitä korotetaan verohallituksen vuosittain päättämän prosenttimäärän mukaan.

Maksupäätös varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatusmaksun suuruus perustuu perheen kokoon, tuloihin ja palveluntarpeeseen. Jos joku perusteista muuttuu, perheelle lähetetään uusi maksupäätös. Perheelle voi tulla useampia maksupäätöksiä saman kalenterikuukauden aikana. Kaikki maksupäätökset ja laskut lähetetään perheen päämiehelle. Salossa päämieheksi määritellään äiti, jos perhe ei toisin ilmoita.

Varhaiskasvatuspäätöksessä ohjeistetaan, miten tulotiedot tulee ilmoittaa. Laskutuksen asiakaspalvelu tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse (puhelinaika 9-12) ja postitse. Postia toimistoon voi jättää myös kaupungintalon info-pisteeseen sekä ulkona pääoven vieressä sijaitseviin postilaatikkoihin (kuoreen merkintä Varhaiskasvatustoimisto).

Laskuri varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi

Laskuriin pääset Arvio päivähoitomaksusta -kohdasta

Ilmoitus korkeimpaan maksuun suostumisesta

Tulotietojen toimittaminen

Tuloliitteiden sallittuja tiedostomuotoja ovat: doc., jpg., jpeg., pdf., tiff., xls.
Liitteen maksimikoko on 4 Mg.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksut

Lukuvuoden aikana järjestetään päivittäin neljä tuntia maksutonta esiopetusta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen (4t/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, määräytyy varhaiskasvatuksesta perittävä maksu etukäteen varattujen sekä toteutuneen tuntimäärän mukaan.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (tunnit / kk sisältävät maksuttoman esiopetuksen 80 h / kk):
enintään 160 h / kalenterikuukausi (maksu 60%)
vähintään 161 h / kalenterikuukausi (maksu 80%)

Syys-, joulu- ja talviloman aikana esiopetuksessa oleva lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan varhaiskasvatusmaksun muuttumatta.

Avoin toiminta

Leikkikoulutoiminnan lukukausimaksu, joka peritään kaksi kertaa vuodessa.

 • 1krt/ vko 40 e
 • 2krt/ vko 50 e
 • 3krt/ vko 60 e
 • 4krt/ vko 70 e

Avoin varhaiskasvatustoiminta ja leikkipuistotoiminta ovat edelleen maksuttomia.