Hyppää sisältöön

Hakastaron koulu

Hakastaron erityiskoulu tarjoaa yksilöllistettyä opetusta oppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai autismin kirjon oppilaita. Suurin osa oppilaista kuuluu pidennetyn 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. Hakastarossa voi suorittaa koko peruskoulun ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan asti.

Koulussamme opiskelee 45 oppilasta, joilla on haasteita kommunikoinnissa, laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia. Erityisluokanopettajia on kuusi ja koulunkäyntiohjaajia 23. Opetusluokat ovat yhdysluokkia, joissa opiskelee eri-ikäisiä ja taidoiltaan erilaisia oppilaita ryhmäkoon ollessa kuudesta kahdeksaan.

Koulun tiloissa järjestetään hoitoa aamuisin klo 6.30-9.00 sekä iltapäivisin klo 13.00-16.30 välisenä aikana. Koulun toiminta-ajan ulkopuolella järjestetään hoitoa sitä tarvitseville oppilaille, jonka järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet sekä toimiva kommunikointi. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, jossa opetus ja oppimäärä suunnitellaan oppilaan oppimisedellytyksiä vastaaviksi. Oppilas voi opiskella koulussamme yleisopetuksen oppimäärää joko yksilöllisin tavoittein tai opetusta voidaan antaa toiminta-alueittain etenevästi, jolloin oppimisen tavoitteet määritellään oppilaalle yksilöllisesti kaikkiin eri toiminta-alueisiin. Toiminta-alueita ovat kognitiiviset taidot, kieli ja kommunikaatio, motoriset, sosiaaliset sekä päivittäiset taidot.

Toiminta-alueittain annettavan opetuksen suunnittelun pohjana ovat oppilaan vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet. Keskeisintä opetuksessa toiminta-alueista riippumatta on toiminnallinen oppiminen, moniaistillisuus, havainnollisuus ja elämyksellisyys. Opetuksen tukena sanallisten ohjeiden ja fyysisen ohjaamisen lisäksi käytetään tukiviittomia, kuvia ja eleitä. Opetuksessa pyritään tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä sekä ylläpitämään oppilaan toimintakykyä.

Hakastaron koulun ilmapiiri on avoin, erilaisuutta kunnioittava ja luottamuksellinen. Opetuksessa korostuu toiminnallinen oppiminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, mielekäs tekeminen sekä oppilaiden onnistumisen kokemukset. Koulumme tärkeänä tavoitteena on kasvattaa oppilaista omiin kykyihinsä luottavia yhteiskunnan jäseniä, jotka pärjäävät mahdollisimman itsenäisesti elämässään.

Koulumme on terapiamyönteinen koulu ja teemme tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Koulun tilojen ollessa vapaina terapiaa voidaan pitää myös koulupäivän aikana. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on vilkasta ja koulutyötä tukevaa.