Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Hakastaron koulu

Koulu tarjoaa yksilöllistettyä opetusta erityisoppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai autismin kirjon oppilaita. Suurin osa oppilaista kuuluu pidennetyn 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin ja koulussamme voi suorittaa koko peruskoulun ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen.

Hakastaron koulu on toiminut väistötiloissa Uskelan koulun Anjalankadun yksikössä helmikuusta 2021 alkaen. Koulun tilat sijaitsevat katutasossa ja Uskelan koulun toiminta on keskitetty rakennuksen yläkertaan. Koulujen yhteiskäytössä olevia tiloja ovat liikuntasali, puukäsityöluokka, ruokala sekä piha-alue.

Tiloissa järjestetään hoitoa aamuisin klo 6.30-9.00 sekä iltapäivisin klo 13.00-16.30 välisinä aikoina. Koulun toiminta-ajan ulkopuolella järjestetään hoitoa sitä tarvitseville oppilaille, jonka järjestämisestä vastaa Vammaispalvelut.

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet sekä toimiva kommunikointi. Opetus ja oppimäärä suunnitellaan oppilaan oppimisedellytyksiä vastaaviksi. Oppilas voi opiskella koulussamme yleisopetuksen oppimäärää yksilöllisin tavoittein tai opetusta voidaan antaa myös toiminta-alueittain etenevästi, jolloin oppimisen tavoitteet määritellään oppilaalle yksilöllisesti kaikkiin eri toiminta-alueisiin. Toiminta-alueita ovat kognitiiviset taidot, kieli ja kommunikaatio, motoriset, sosiaaliset sekä päivittäiset taidot.

Hakastaron koulun ilmapiiri on avoin, erilaisuutta kunnioittava ja luottamuksellinen. Opetuksessa korostuu toiminnallinen oppiminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, mielekäs tekeminen sekä oppilaiden onnistumisen kokemukset. Koulumme tärkeänä tavoitteena on kasvattaa oppilaista omiin kykyihinsä luottavia yhteiskunnan jäseniä, jotka pärjäävät mahdollisimman itsenäisesti elämässään.

Koulussamme opiskelee 45 oppilasta, joilla on haasteita kommunikoinnissa, laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia. Erityisluokanopettajia on kuusi ja koulunkäyntiohjaajia 22. Ryhmäkoko on enintään kahdeksan oppilasta ja vaikeasti vammaisten opetusryhmässä oppilaita on korkeintaan kuusi. Opetusluokat ovat yhdysluokkia, joissa opiskelee eri-ikäisiä ja taidoiltaan erilaisia oppilaita.

Koulumme on terapiamyönteinen koulu ja teemme tiivistä yhteistyötä terapeuttien kanssa. Koulun tilojen ollessa vapaina terapiaa voidaan pitää myös koulupäivän aikana. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on vilkasta ja koulutyötä tukevaa.

Opetus ja oppimäärä yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaaviksi. Jokaiselle koulumme oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, yhdessä vanhempien, terapeuttien sekä muiden oppilaan yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmaan kirjataan oppilaan yksilölliset tavoitteet sekä opetuksen keskeiset sisällöt.

Toiminta-alueittain annettavan opetuksen suunnittelun pohjana ovat oppilaan vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet. Keskeisintä opetuksessa toiminta-alueista riippumatta on toiminnallinen oppiminen, moniaistillisuus, havainnollisuus ja elämyksellisyys. Opetuksen tukena sanallisten ohjeiden ja fyysisen ohjaamisen lisäksi käytetään tukiviittomia, kuvia ja eleitä. Opetuksessa pyritään tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä sekä ylläpitämään oppilaan toimintakykyä.

Yhteystiedot

Hakastaron koulu
Anjalankatu 5
24100 Salo

Rehtori
Eve Koivusalo
044 778 4388


Opetusryhmät

L1
Vararehtori Eija Asikainen
044 778 4457

L2
Anni Lonka
044 778 4396

L3
Henriikka Eskola
044 778 4534

L4
Reetta Haukila
046 921 7460

V1
Katri Tuominen
044 778 4399

V2
Katja Pihkala
044 778 4397


Aamu- ja iltapäivähoito
044 778 4535

Taksittajat
044 778 4398

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@salo.fi