Hyppää sisältöön
Varhaiskasvatus ja koulutus

Hakastaron koulu

Hakastaron koulu on yksi Salon kaupungin kolmesta erityiskoulusta. Hakastaron koulu tarjoaa yksilöllistettyä opetusta erityisoppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai autismin kirjon oppilaita. Suurin osa oppilaista kuuluu pidennetyn 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin ja koulussamme voi suorittaa koko peruskoulun ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen.

Hakastaron koulu koostuu kahdesta eri rakennuksesta. Pääkoulussa eli alarakennuksessa (aidattu piha) on rehtorin työhuone, kolme opetusluokkaa sekä koko koulun yhteinen monitoimisali. Ylärakennuksessa puolestaan on kolme opetusluokkaa sekä pienempiä yleistiloja. Ylärakennuksessa järjestetään hoitoa aamuisin klo 6.30-9.00 sekä iltapäivisin klo 13.00-16.30 välisinä aikoina. Koulun toiminta-ajan ulkopuolella järjestetään hoitoa sitä tarvitseville oppilaille. Hoidon järjestämisestä vastaa Vammaispalvelut.

Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet sekä toimiva kommunikointi. Opetus ja oppimäärä suunnitellaan oppilaan oppimisedellytyksiä vastaaviksi. Oppilas voi opiskella koulussamme yleisopetuksen oppimäärää yksilöllisin tavoittein tai opetus järjestetään toiminta-alueittain, jolloin oppimisen tavoitteet määritellään oppilaalle yksilöllisesti kaikkiin eri toiminta-alueisiin.

Hakastaron koulun ilmapiiri on avoin, erilaisuutta kunnioittava ja luottamuksellinen. Opetuksessa korostuu toiminnallinen oppiminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, mielekäs tekeminen sekä oppilaiden onnistumisen kokemukset. Koulumme tärkeänä tavoitteena on kasvattaa oppilaista omiin kykyihinsä luottavia yhteiskunnan jäseniä, jotka pärjäävät mahdollisimman itsenäisesti elämässään.

Koulussamme opiskelee 45 oppilasta, joilla on haasteita kommunikoinnissa, laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia. Erityisluokanopettajia on kuusi ja koulunkäyntiohjaajia 22. Ryhmäkoko on enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeasti vammaisten opetusryhmässä oppilaita on korkeintaan kuusi ja ryhmässä on yksi aikuinen jokaista oppilasta kohti. Opetusluokat ovat yhdysluokkia, joissa opiskelee eri-ikäisiä ja taidoiltaan erilaisia oppilaita.

Koulumme on terapiamyönteinen koulu ja teemme tiivistä yhteistyötä terapeuttien kanssa. Koulun tilojen ollessa vapaina terapiaa voidaan pitää myös koulupäivän aikana. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on vilkasta ja koulutyötä tukevaa. Koulumme tekee yhteistyötä myös Alhaisten koulun kanssa.

Opetus ja oppimäärä yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaaviksi. Jokaiselle koulumme oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, yhdessä vanhempien, terapeuttien sekä muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmaan kirjataan yksilölliset tavoitteet sekä opetuksen keskeiset sisällöt. Opetus sisältää runsaasti asioiden toistoa ja kertausta eri yhteyksissä, se on havainnollista ja vahvasti strukturoitua. Opetuksen tukena sanallisten ohjeiden lisäksi käytetään tukiviittomia ja kuvia, eleitä sekä fyysistä ohjausta.

Toiminta-alueittain etenevän opetuksen suunnittelussa huomioidaan oppilaan vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet. Oppimisen toiminta-alueita on viisi ja ne ovat kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot, motoriikka sekä kognitiiviset taidot. Keskeisintä opetuksessa toiminta-alueista riippumatta on toiminnallinen oppiminen, moniaistillisuus, konkreettisuus ja elämyksellisyys. Opetuksessa pyritään tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä sekä ylläpitämään oppilaan toimintakykyä.

Yhteystiedot

Hakastaron koulu
Hakastaronkatu 6
24130 Salo

Rehtori
Eve Koivusalo
044 778 4388


Opetusryhmät

L1
Vararehtori Eija Asikainen
044 778 4457

L2
Anni Lonka
044 778 4396

L3
Henriikka Eskola
050 527 5758

L4
Reetta Haukila
046 921 7460

V1
Katri Tuominen
044 778 4399

V2
Katja Pihkala
044 778 4397


Aamu- ja iltapäivähoito
044 778 4535

Aamu- ja iltapäivähoidon yhteyshenkilö
Minna Silander-Peltonen
044 778 6012

Taksittajat
044 778 4398

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@salo.fi