Hyppää sisältöön

Lapsi esiopetuksessa

Esiopetuksesta kouluun – nivelvaiheen yhteistyö

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Jokaiselle lapselle laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka avulla lapsen taitojen kehittymistä havainnoidaan, seurataan ja arvioidaan. Mikäli lapsi tarvitsee kasvun ja oppimisen tukea, se suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Tiedonsiirto on yksi tärkeä yhteistyömuoto ja sen tavoitteena on turvata lapselle eheä ja yhtenäinen oppimispolku. Tuen tarpeessa olevien lasten vanhempien kanssa pidetään siirtopalaveri, johon osallistuu edustaja varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.

Kouluun tutustuminen toteutetaan viikon 20 tiistaina. Vanhempainilta järjestetään pääsääntöisesti samana päivänä, koulu tiedottaa käytännön järjestelyistä.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Lukuvuoden aikana järjestetään päivittäin neljä tuntia maksutonta esiopetusta. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen (4t/pv) lisäksi varhaiskasvatusta, määräytyy varhaiskasvatuksesta perittävä maksu etukäteen varattujen sekä toteutuneen tuntimäärän mukaan.

Syys-, joulu- ja talviloman aikana esiopetuksessa oleva lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa ajan varhaiskasvatusmaksun muuttumatta.

Päiväkodit ovat avoinna klo 6.30 – 17.00. Salon keskustassa on ympärivuorokautinen päiväkoti.

Opiskeluhuolto esiopetuksessa

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus opiskeluhuoltoon. Salon kaupunki tekee yhteistyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, joka vastaa opiskeluhuoltopalveluista. Opiskeluhuoltopalveluita ovat neuvolan terveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Sen tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. On hyvä myös muistaa, että esiopetusaika itsessään on arvokasta ja tärkeää kasvun aikaa lapselle.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijainen, ehkäisevä ja ryhmätasoinen opiskeluhuollon muoto. Se tarkoittaa toimintakulttuuria tai toimia, joilla edistetään esioppilaiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Vastuu yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisesta kuuluu kaikille esiopetuksessa työskenteleville. Jokaisessa esiopetusyksikössä toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä voi olla esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toimintatapojen luominen, kehittäminen, seuranta ja arviointi.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto turvaa yksilökohtaisen varhaisen tuen kaikille sitä tarvitseville. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat neuvolaterveydenhuollon ja psykologi- ja kuraattoripalveluiden lisäksi monialaisen asiantuntijaryhmän tuki, joka kootaan aina tapauskohtaisesti esioppilaan tueksi. Esioppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä sen jälkeen, kun lapsi tai huoltaja on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittu paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma, jonka opetuslautakunta on hyväksynyt 15.3.2016 § 23.

Salon esiopetussuunnitelma 2023 (pdf) (3,62 Mt)

Esiopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-2024 (pdf) (640,81 Kt)

Esi- ja perusopetuksen YTE-käsikirja (pdf) (67,43 Kt)

Opetushallitus: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Youtube video: Oppia, ilolla, yhdessä – Esiopetus Salossa