Hyppää sisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatus antaa lapselle hyvän pohjan elinikäiselle oppimiselle. Henkilöstön tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde lapseen sekä huolehtia sujuvasta yhteistyöstä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa edistetään kaikkien lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä toimitaan syrjimättömyyden ja moninaisuuden arvostamisen periaatteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat lapsen etu ja tarpeet. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa huomioidaan lapsen osaaminen, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. Suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajien sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki, mikäli laadukas pedagogiikka ei riittävästi vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Inklusiivinen toimintakulttuuri edistää lasten osallisuutta, ryhmään kuulumisen tunnetta ja oppimista sekä vastaa kaikkien lasten erilaisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksessa käytettävät tuen muodot tarkoittavat lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia.

Tukeen liittyvät päätökset tehdään hallintolain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti perustuen tuen tarpeen arviointiin sekä huoltajien kuulemiseen.

Varhaiskasvatuksen rakenteellisia tuen muotoja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen suunnitteluun ja arviointiin yhteistyössä huoltajien, lapsen, varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Erityisopettajan antama tuki voi olla lapsikohtaista ja/tai ryhmässä toteutettavaa opetusta. Tuki voi olla säännöllistä, osa- tai kokoaikaista. Sitä voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena tai yhteisopettajuutena lapsiryhmän opettajan kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään myös henkilöstön ja huoltajien konsultoinnissa.

Varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan tavoitteena on lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla alle kouluikäisille lapsille, huoltajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Varhaiskasvatuksen psykologin on tarkoitus olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä lasten syrjäytymiskehitystä.

Apuvälineiden sekä tulkitsemis- ja avustamispalveluiden tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, esteettömyyttä sekä mahdollistaa vuorovaikutusta kaikissa varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä. Mikäli varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee henkilökohtaisia apuvälineitä, tulkitsemis- tai avustajapalveluita, tehdään siitä hallintopäätös myös yleisen tuen tasolla.

Salossa toimii myös integroituja erityisryhmiä. Integroitujen erityisryhmien toiminnasta vastaavat varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen opettaja yhteistyössä kahden varhaiskasvatuksen hoitajan kanssa.

Muita rakenteellisen tuen muotoja ovat henkilöstön osaamisen ja erityispedagogisen osaamisen lisääminen, ryhmän lapsimäärän pienentäminen sekä henkilöstön mitoitukseen ja/tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut.

Monikulttuuristen lasten varhaiskasvatus

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu, jonka tarkoituksena on antaa tietoa päiväkodin tavoista ja käytännöistä sekä täytetään perehdytyslomake, jonka avulla tutustutaan lapseen ja perheeseen. Käytämme tulkkia tarvittaessa. Lapsi ja perhe tutustuvat tulevaan varhaiskasvatusyksikköön tutustumisjaksolla. Tutustumisjaksoon käytetään tarpeeksi aikaa, jotta lapsi saisi turvallisen ja hyvän alun varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa tuemme lapsen suomen kielen oppimista ja kahteen kulttuuriin kasvamista. Suomen kielen oppimisen pohjana on lapsen äidinkielen/kielien säilymisen ja kehittymisen merkityksen korostaminen sekä ylläpitäminen.

Salon kaupungissa toimii kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajaa, joiden tehtävänä on mm. antaa tehostettua suomen kielen opetusta muun päiväkodin henkilöstön kanssa sekä konsultoida henkilökuntaa monikielisissä ja kulttuurisissa asioissa.

Tukea vanhemmuuteen

Ihmeelliset Vuodet – vanhemmuusryhmä on tarkoitettu kaikille salolaisille lapsiperheille. Ryhmät toimivat suljettuina maks 10 vanhemmat ryhminä syksyisin tai keväisin aina tarpeen mukaan. Ryhmässä toimivat koulutetut ohjaajat ja ryhmän ajaksi on mahdollisuus ilmaiseen lastenhoitoon.

Ihmeelliset vuodet -ryhmät

Varhainen perhetyö on tukea, neuvontaa ja ohjausta lapsiperheille arjen haasteisiin vanhemmuuden, parisuhteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö

Perheneuvolan yhteystiedot :

Perheneuvola, Salo-Somero | Varha