Hyppää sisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksessa työntekijät oppivat tuntemaan lapsen seuraamalla hänen toimintaansa. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen yksilölliset kasvun ja oppimisen tavoitteet. Suunnitelma tehdään yhdessä vanhempien kanssa.

Kun lapsen huoltajilla tai varhaiskasvatuksentyöntekijöillä herää huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, lähdetään yhteistyössä (esim. konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, terapeutit, neuvola) miettimään, millaista tukea lapsi tarvitsee. Tuki suunnitellaan osaksi lapsen varhaiskasvatuksen arkea.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia. Erityisen tuen päätöksistä vastaa varhaiskasvatuksen esimies.

Kolmiportaisen tuen malli (pdf) (123,52 Kt)

Varhaiskasvatuksen resursseja Salossa

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo) toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana tukea tarvitsevien lasten yksilöllisen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä myönteisen minäkuvan vahvistamisessa yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa.

Varhaiskasvatuksen konsultoiva psykologipalvelu tarjoaa tukea lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa, hyvinvoinnin edistämisessä ja ongelmien ehkäisemisessä ennalta. Psykologi tekee yhteistyötä perheiden ja varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen työntekijöiden kanssa, sekä sovitusti esimerkiksi koulun, lastenneuvolan, puhe- ja toimintaterapeuttien tai perheneuvolan kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan psykologiin. Varhaiskasvatuksen työntekijät voivat ottaa yhteyttä psykologiin vanhempien luvalla.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee ryhmäkohtaisia tai lapsikohtaisia erityisavustajia. Erityisavustajien lapsiryhmiin sijoittumisen perusteena on lapsen tuen tarve ja asiantuntijalausunto.

Salossa toimii viisi integroitua erityisryhmää, joihin lapset valitaan asiantuntijalausuntojen perusteella. Nämä ryhmät ovat Palometsän, Mesikämmenen, Anisten, Isohärjänmäen ja Lampolan (Perniö) päiväkodeissa.

Integroitujen erityisryhmien esite (pdf) (153,97 Kt)

Monikulttuuristen lasten varhaiskasvatus

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu, jonka on tarkoituksena on antaa tietoa päiväkodin tavoista ja käytännöistä sekä täytetään perehdytyslomake, jonka avulla tutustutaan lapseen ja perheeseen. Käytämme tulkkia tarvittaessa. Lapsi ja perhe tutustuvat tulevaan varhaiskasvatusyksikköön tutustumisjaksolla. Tutustumisjaksoon käytetään tarpeeksi aikaa, jotta lapsi saisi turvallisen ja hyvän alun varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa tuemme lapsen suomen kielen oppimista ja kahteen kulttuuriin kasvamista. Suomen kielen oppimisen pohjana on lapsen äidinkielen/kielien säilymisen ja kehittymisen merkityksen korostaminen sekä ylläpitäminen.

Salon kaupungissa toimii kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajaa, joiden tehtävänä on mm. antaa tehostettua suomen kielen opetusta muun päiväkodin henkilöstön kanssa sekä konsultoida henkilökuntaa monikielisissä ja kulttuurisissa asioissa.

Tukea vanhemmuuteen

Salossa järjestetään Ihmeelliset vuodet –ryhmiä alle kouluikäisten sekä alakouluikäisten lasten vanhemmille. Vanhemmuusryhmä tarjoaa käytännöllisiä taitoja vanhemmuuteen ja tukea omaan jaksamiseen.

Ihmeelliset vuodet -ryhmät

Varhainen perhetyö on tukea, neuvontaa ja ohjausta lapsiperheille arjen haasteisiin vanhemmuuden, parisuhteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö