Hyppää sisältöön

Laajennettu oppivelvollisuus

Tänä keväänä peruskoulun päättävät ja nyt yhteishaussa hakeneet nuoret ovat ensimmäiset, joita maksuton toinen aste ja 18 ikävuoteen laajennettu oppivelvollisuus koskevat. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuun 2021 alusta alkaen, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset astuivat voimaan jo tammikuun 2021 alussa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon, joko ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa (17-vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito) tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa.

Oppivelvollisella on perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen joko yhteishaussa tai muulla tavoin. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes koulutuspaikka löytyy.

Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä, erityisesti perusopetuksen viimeisen vuosiluokan aikana. Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi myös tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta.

Maksuton toinen aste

Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet sekä lukion päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät kokeet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. Myös vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat jatkossa opiskelijalle maksuttomia. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei järjestä koulukuljetuksia toisen asteen opetukseen, vaan koulumatkojen maksuttomuus toteutetaan koulumatkatukijärjestelmän puitteissa. Tuki haetaan ja myönnetään Kelasta. Tarkoituksena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti. Kahta tutkintoa samanaikaisesti suorittavien osalta maksuttomuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei opiskelija tätä ennen suorita tutkintoa. Maksuton toisen asteen koulutus koskee ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 (vuonna 2005 syntyneet) ja tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Maksuton toisen asteen koulutus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia tai jotka aloittavat toisen asteen tutkinnon suorittamisen vasta yli 20-vuotiaina.

Lisätietoa laajennetusta oppivelvollisuudesta löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta.

Yläkoulun oppilaanohjaus

Yläkoulun oppilaanohjauksessa oppilaille kerrotaan oppivelvollisuudesta ja siihen liittyvistä käytännöistä, kuten hakeutumisvelvollisuudesta. Oppilaan hakeutumista toiselle asteelle tuetaan monella tapaa. Oppilas pääsee oppitunneilla tutustumaan ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaan kanssa punnitaan vaihtoehtoja ja tehdään suunnitelmaa tulevaisuuteen oppilaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Oppilaalle tarjotaan myös mahdollisuuksia tutustua koulutuksiin ja työelämään paikan päällä tai etäyhteyksin. Lisäksi jokaisella perusopetuksen 8.-9. luokkaa suorittavalla oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta. Tätä kutsutaan tehostetuksi henkilökohtaiseksi oppilaanohjaukseksi. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.

Oppilaan hakeutuminen toisen asteen opintoihin

Perusopetuksen 9. luokalla oppilailla on hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin. Oppilaat hakeutuvat jatko-opintoihin peruskoulun opinto-ohjaajan ohjauksessa. Yksilöllisen tarpeen mukaan oppilas voi hakeutua toisen asteen opintoihin (lukio, ammatillinen koulutus) tai nivelvaiheen koulutuksiin (tutkintoon valmentava koulutus, kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutus). Peruskoulun opinto-ohjaaja seuraa peruskoulun päättövaiheessa olevien hakeutumisvelvoitteen toteutumista yhteistyössä oppivelvollisen kodin kanssa. Lisäksi perusopetuksen opinto-ohjaaja antaa jälkiohjausta niille oppivelvollisille, jotka ovat mahdollisesti jääneet ilman seuraavaa opiskelupaikkaa sekä on yhteydessä tarvittaessa etsivään nuorisotyöhön. Elokuussa peruskoulun opinto-ohjaaja tarkistaa Valpas-ohjelmasta aiempana keväänä perusopetuksensa päättäneiden seuraavissa opinnoissa aloittamisen. Mikäli oppivelvollinen ei ole aloittanut opintojaan seuraavassa koulupaikassa, on opinto-ohjaaja tarpeen vaatiessa yhteydessä perusopetusjohtajaan, joka jatkaa työskentelyä oppivelvollisen kanssa.

Toisen asteen opinnot Salon lukioissa (.pdf) (1,018,11 Kt)

Toisen asteen opinnot Salon ammattiopistossa (.pdf) (1,57 Mt)

Etsivä nuorisotyö (nuorisopalvelut)

Peruskoulun aikana

Etsivä nuorisotyö on mukana kertomassa toiminnastaan peruskoulun 9.-luokkalaisille erilaisissa infoissa. Etsivä nuorisotyö tulee myös tarvittaessa/kutsuttaessa peruskoulun 9.-luokkalaisten vanhempainiltoihin kertomaan palveluistaan.

Peruskoulun ja 2. asteen nivelvaiheessa

Peruskoulun opinto-ohjaajat ovat ilmoittaneet etsivään nuorisotyöhön niistä peruskoulun päättäneistä opiskelijoista, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut opiskelijoita sekä ohjannut heitä kaksi kertaa kesällä järjestettävään kesäohjaamoon ja näin etsivällä nuorisotyöllä on rooli nuorten koulutukseen ohjaamisessa. Olemme olleet mukana 9.-luokkalaisille järjestettävissä tutustumispäivissä ammattioppilaitoksella. Osa asiakkaista pysyy nivelvaiheessa 29-vuotiaaksi saakka. Teemme myös yhteistyötä alaikäisten nuorten vanhempien kanssa.

2. asteen opintojen aikana

Etsivä nuorisotyö on ollut mukana 2. asteen opiskelijoiden tutustumispäivissä (ammattioppilaitos). Olemme päivystäneet säännöllisesti ammattioppilaitoksella (Hyrrä-päivystys), tavoitteena tehdä työtä tunnetuksi ja tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria. Tuemme ja ohjaamme keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita yksilöllisesti. Vierailemme Valmalla kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin, kertomassa toiminnastamme ja tutustumassa nuoriin.

2. asteen keskeydyttyä

Olemme vastaanottaneet koulutuksen/opetuksen järjestäjiltä ilmoituksia opintonsa lopettaneista/keskeyttäneistä nuorista ja tavoitelleet aktiivisesti nuoria. Etsivä nuorisotyö on tarjonnut yksilöllistä tukea ja ohjausta. Teemme palveluohjausta (pyritään löytämään ne palvelut, joita nuori tarvitsee) yhteistyössä nuoren verkoston kanssa.

Lisätietoa Salon kaupungin etsivästä nuoristotyöstä.